دروازهبان سابق پرسپوليس در سپيدرود

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

ايمان صادقي دروازهبان سابق تيمهاي ملي نوجوانان و جوانان ايران با عقد قراردادي به سپيدرود پيوست. ايــن دروازهبان جوان كشــورمان فوتبالش را در 13 ســالگي از اســتقال جنوب آغاز كرد و ســپس به نوجوانان پاس تهران رفت. او در ليگ يك عضو تيم خونه به خونه بود و ســابقه بازي در ليگ برتر با تيمهاي اســتيل آذين و پرسپوليس را دارد و دوره سربازياش را در ملوان طي كرده. پيش از ايمان صادقي، بازيكناني همچون ميعاد يزداني و حســين ابراهيمي با سپيدرود رشت قرارداد امضا كردند. ميثم فردوسي، پويا نزهتي و سيدمحمد حسيني هم بازيكناني هستند كه قراردادشان را با اين تيم تمديد كردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.