تكذيب مذاكره فوالد با مدافع استقالل

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

باشگاه فوالد خوزستان مذاكره با مجيد حســيني، مدافع استقال تهران را تكذيب كرد. در روزهاي گذشــته خبرهاي عجيبي در مــورد پاســخ منفي حســيني به فوالد خوزستان به گوش ميرســيد. اين باشگاه خوزستاني اما پيش از آنكه اين خبرها رنگ و بــوي جدي تري به خود بگيرند، اقدام به تكذيب خبر فوق كرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.