استخوانهاي اسطوره را دزديدند

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

سارقان با نبش قبر اســطوره فقيد فوتبال برزيل، بقاياي جسد او را كه 34 ســال پيش به خاك سپرده شده، به سرقت بردند. منظور از اسطوره، مانوئل فرانسيســكو دوس سانتوس اســت كه در فوتبال به مانه گارينشا- به معني پرنده كوچك- شهره بود. گارينشــا كه به خاطر يك مشكل مادرزادي پاي راستش شش سانتيمتر از پاي چپش كوتاهتر بود، تكنيكيترين بازيكن جهان لقب گرفته اما ماندگاري او بــه خاطر ابداع پاس به بيرون بود كــه اين توانايي او را خيليها به نقص جسمانياش ربط دادهاند. گاريشــنا 34 سال پيش درگذشت و حاال خبر رسيده كه گروهي از سارقان با نبش قبر او، اســتخوانهايش را ربودهاند. خانواده گارينشا و مقامات شهر زادگاه اســطوره سلســائو اعالم كردهاند كه تمامي بقاياي جسد گاريشنا از داخل قبرش ربوده شده و هيچ سرنخي از اينكه به كجا انتقال داده شده در دست نيست. گارينشا كه در كشورش به «مايه خوشحالي مردم» ملقب بود، ســالهاي 1958 و 1962 در كنار بازيكناني مانند پله و ماريو زاگالو دو بار قهرمان جام جهاني شد. او 34 ســال پيش در اثر مصرف بيش از اندازه مشــروبات الكلي جان خود را از دســت داد و در قبرستان شهر زادگاهش ماگه كه در فاصله 40 مايلي ريودوژانيرو قرار دارد، به خاك ســپرده شد. يكي از مقامهاي برزيل درباره اتفاقي كه براي قبر گارينشــا رخ داده، به نشــريه اكســتراي برزيل گفت: «طبق تحقيقاتي كه انجام دادهايم، جســد گارينشا اكنون مدفون نيست. ما اطالعاتي در دســت داريم كه بقاياي جســد او به سرقت برده شده اما هيچ مدركي براي اثبات آنها وجود ندارد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.