بازی با احساسات هواداران

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

با ديدن اين عكس، به ياد حرف بهتاش فريبا افتاديم كه ميگفت: «در اين سه چهار روزي كه از باخت 6 بر يك به العين گذشته، از خانه بيرون نرفتهام.» اصال تعجب نكرديم وقتي خبر خانهنشيني عليرضا منصوريان بعد از آن شكست را شنيديم اما آنچه متعجبمان كرد، عكسهاي كاپيتان بعد از فاجعه سال بود. عكسهايي كه مهدي رحمتي را در حال تفريح در امارات نشان ميداد و بدون شك چيزي نيست كه هواداران استقالل بتوانند هضمش كنند. البته كه انتظار گوشهنشيني از استقالليها نداريم اما شايد بهتر باشد با انتشار اين عكسها داغ دل هواداران كه باخت 6 گله برابر العين را شايد هنوز باور نكردهاند، تازه نكنيم. رحمتی در همه باختهای بزرگ استقالل شماره يك اين تيم بوده!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.