يادگارهاي پرسپوليس براي ماهيني

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

اين تصوير جالب را حســين ماهيني چند روز پس از پايان فصل پرســپوليس به اشــتراك گذاشــت و جالبتر اينكه بعضي از رسانهها تيتر «همه لباسهاي پرسپوليس از زمان پيوستن ماهيني به اين باشگاه» را برايش برگزيدند. حال آنكه در اين تصوير هيچ نشانهاي از لباسهاي پرسپوليس در ليگهاي دوازدهم و سيزدهم كه ماهيني در آنها حضور داشت، ديده نميشود و به جز يك لباس كه متعلق به فصل گذشته اســت و آن را به تن حســين ماهيني نديده بوديم، ديگر پيراهنهاي كلكســيون مربوط به همين فصل هســتند. از اين 10 پيراهني كه در كلكســيون مدافع مليپوش پرســپوليس گنجانده شــده، اولي از ســمت چپ حتما هديهاي است از شــهرآورد 4 گله فصل پيش. دومي را پرسپوليس ابتداي فصل به تن ميكرد. پيراهن طوسي رنگ رديف پايين، پيراهن قهرماني قرمزها بود و دو پيراهن متفاوتي كه كنار آن قرار گرفتهاند، لباسهاي آسيايي پرسپوليس. بقيه را هم پرسپوليس در بازيهاي ليگ شانزدهم ميپوشيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.