عطا بهمنش، سينهاي كه تاريخ را در خود جا داده

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

ورزش ايران بخشي از سواد و آگاهياش را مديون اوست. مردي صاحب قلم كه روزنامهنگاري را از نشــريه نيرو و راستي همراه با منير و منوچهر مهران آغاز كرد و چند دهه در توليد انديشه ورزشي نقشي بزرگ داشت. او بعدها در كيهان ورزشي، نشريه فراموشنشدني ورزش ايران، نويسندهاي صاحب نگاه و اثرگذار بود. همراهان و همكاران او چهرههايي بودند كه نامهايشان هنوز در يادها يا روزنامهها ميدرخشد؛ از زندهياد استاد اسداللهي، زندهياد استاد مهدي دري يا استاد اردشير الرودي كه همچنان قلم و سخنش براي ورزش ايران هزار نكته تازه دارد تا چهرههايي از نســلهاي بعد كه انديشه را در ورزش از آنها وام گرفتند. خبر بستري شدن عطا بهمنش در بيمارستان نگرانكننده بود. براي استاد بهمنش ســالمت دوباره آرزو ميكنيم. ســينه او تاريخ ورزش ايران را در خــود جاي داده اســت. او در راديو و تلويزيون ايران گزارشــگري بود كه صدايي دلربا داشت و كالمي شــيرين اما بزرگترين نقش او منتقد بودنش بود. بهمنش اولين گزارشــگر زنده راديويي در تاريخ رســانه شنيداري در ايران است. بهمنــش در ورزش دونده و بازيكن فوتبال بود امــا او در روزنامهنگاري و گزارشگري شيفته كشتي شد و كشتي ايران با گزارشهاي او جلوه ديگري يافت. عطا بهمنش تاريخ ورزش ايران را با ذهني تحليلگر ميشناسد و اين بسيار متفاوت است با آنها كه عدد و رقم از بر ميكنند. بهمنش تسلطي بينظير بر پديدهاي جهانگير به نام المپيك دارد و المپيك را چند دهه زندگي كرده است. او چند كتاب در حوزه ورزش نوشت و چندين و چند كتاب ننوشت. كاش ورزش ايران قدر او را در ســالهاي ســالمتش بيشتر ميشناخت و انديشه و اطالعات او به كتابهاي بيشتر و آثار بيشتري تبديل ميشد. عطا بهمنش براي ورزش ايران مردي ماندگار اســت. اثر و نگاهش نسل به نسل منتقل شــده و روزنامهنگاري و گزارشگري از او تاثير گرفته. بهمنش از حافظــه تاريخي ورزش ايران هرگز محو نميشــود و پديد آوردن چنين نقشي از ســوي يك روزنامهنگار، از افتخارات حرفه روزنامهنگاري ورزشي در ايران است. نگاه او به ورزش، هم توام با جوانمردي بود و هم آميخته به حرفهايگري. جهانپهلوان غالمرضا تختي با او و نويسندگان ديگر همچون مهدي دري نشســت و از آنها اثر گرفت. ورزش ايران سواد حرفهاياش را نيز وامدار همين چهرههاست. ورزش ايران با بهمنش و از بهمنش خاطرهها دارد، نقشها زده و جان گرفته اســت. ورزش ايران چهرههايي كه صاحب انديشــه و اهل تفكر باشند پرشمار نداشــته و مرداني در قواره بهمنش از استثناها و ماندگارهاي حوزه انديشه در ورزشاند. روزنامه ايران ورزشي اين افتخار را دارد كه دورههايي در دهه 70 و 80 در دوران سردبيري استاد پرويز زاهدي، جوهر قلم عطا بهمنش روي كاغذش نشسته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.