هدفگيري اشتباه

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

هــواداران فوتبــال را هيچ جــوره نميتوان از مواضعشان پايين آورد. هوادار اگر باشي ميداني كه يا بايد در ورزشگاهها روزگار بگذراني و يا در روياي تيمي كــه نبودنش رنگ را از زندگيات ميدزدد. حــاال فكرش را بكنيد كه با اين عالقه و به قول خودمان تعصــب، بخواهي از حق تيم محبوبت دفاع كني. اتفاقي كه هواداران خشــمگين اتلتيكومادريد رقم زدند و اشتباهشــان جايي بود كه به جاي دادگاه عالــي ورزش، يــك كاربــر ژاپني را با اعتراضها و خشم بيپايان خود مورد لطف قرار دادند. شروع اين داســتان، روز پنجشنبه بود. همين پنجشنبهاي كه گذشــت و دادگاه عالي ورزش (سياياس) محروميت اتلتيكومادريد از حضور در نقــل و انتقاالت تابســتاني و جذب بازيكن جديد را تأييد و درخواســت فرجامخواهي اين باشگاه اسپانيايي را رد كرد. اتلتيكو به دليل نقــض قوانين مربوط به نقل و انتقال بازيكنان خارجي زير 18 ســال، از سوي فيفــا از خريد بازيكن جديد محروم شــده. به گونــهاي كه اين باشــگاه از خريــد بازيكن در تابســتان پيشرو محروم اســت و براي جذب بازيكن، بايد تا نقل و انتقاالت زمستاني منتظر بماند. اتلتيكو البته عليه اين حكم برخاست و از دادگاه عالي ورزش كمك خواست كه البته راه به جايي نبرد و اين دادگاه هم محروميتش را تاييد كرد. همين تاييديه بود كــه هواداران اتلتيكومادريد را عصباني كرد و باعث شــد آنها براي نشــان دادن خشم خود به حساب كاربري دادگاه عالي ورزش كه اســپانياييها به جاي سياياس در زبان محلي آن را تيایاس ميخوانند، حملهور شوند. آنها اما هدفشان را اشتباه برگزيدند چرا كه به جاي دادگاه عالي ورزش، به حساب كاربري يك ژاپني حمله و توهينهايشــان را نثار او كردند. تاسوكو كه نويسنده فوتبال سايت گل در ژاپن اســت، با حســاب كاربري TAS@ در توييتر حضور دارد و همين تشــابه اســمي، هواداران اتلتيكو را به اشتباه انداخت. جالبتر از اشتباه اســپانياييها اما واكنش اين نويســنده ژاپني به هجوم هــواداران اتلتيكو به حســاب كاربرياش بود كه برايشــان نوشت: «رفقا، لقب من TAS است و در توييتر هم نام كاربري TAS@ را براي خودم انتخاب كردهام. ديوانهام كرديد! هاها!»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.