سالم به المپيك

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

المپيكي شدن واليباليســتهاي ايران بدون شك مهمترين اتفاقي بــود كــه رخ داد و البته جــز آن، انتظاري نداشــتيم. ديگر اتفاق چشــمگير آن روز، سبقت گرفتن ســردار آزمون از حسين كالني، زندهياد همايون بهزادي و رضا قوچاننژاد و ايســتادنش در رده نهم بهترين گلزنان تاريخ تيمملي بود. با اين حال، ميگفت هنوز آنقدر بزرگ نشــده كه با علي دايي مقايســهاش كنند. دعواي سپاهان و شجاع، توافق وريا با استقالل و ديگر خبرهاي نقل و انتقاالت را هم روي جلد برده بوديم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.