اين فينال، آن فينال نبود

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

همزمان با فينــال ليگ قهرمانان اروپا، عكســي از برانكو دســت به دست شــد؛ با اين توضيح كه او در كارديف به تماشاي بازي رئال و يوونتوس نشسته. غافــل از اينكه عكســي كه به آن اســتناد كردهاند، اصال بــراي فينال ليگ قهرمانان نيســت. ايــن عكس پيش از رئال- يــووه اما در فينالي ديگر در جام حذفي كرواســي گرفته شده؛ جايي كه سرمربي پرسپوليس به همراه زالتكو داليچ- سرمربي پيشين العين- بهعنوان ميهمانان ويژه در ورزشگاه حضور داشتند. عكس ســمت چپ را داليچ منتشر كرد و آن يادگاري را برانكو و هر دو از حضورشان در فينال جام حذفي كرواسي نوشتند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.