مهمتر از بازيهاي ملي؟

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

تيمملي فوتبال ايران يكشــنبه شب در حالي در ديداري دوستانه به مصاف مونتهنگرو رفت كه گفته بودند بازي از شــبكه رسمي كشور ميزبان پخش ميشود. پخش اين بازي را اما نه شــبكه 3 به عهده گرفت و نه شبكه ورزش؛ آن هم در حالي كه همزمان با بازي تيمملي شــبكه ورزش در حال پخش مســابقات موتوجيچي بود. از طرفي پخش مســابقه واليبال ايران و لهســتان هم كه از اهميت ويژهاي برخوردار بود، با انتقادات زيادي روبهرو شد. ابتدا شــبكه 3 دو ســت اين بازي را به طور كامل پوشش داد اما در پايان ست ســوم و در حالي كه ايران براي پيروزي فقط به 2 امتياز نياز داشــت، پخش اين بازي به دليل پخش سريال به شبكه ورزش محول شــد. اتفاق عجيبي كه حتي انتقاد سيدمحمد موسوي را هم در پي داشت. ستاره غايب تيمملي واليبال درباره اين اتفاق نوشت: «كاري كنيم كه ديگر هنگام يك اتفاق ملي، سريال پخش نشود!»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.