درگذشت كمكداور جنجالي

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

بوگدان دوچف همان كمكداور بلغارســتاني است كه در بــازي آرژانتين و انگليس در يكچهارم نهايي جام جهاني 1986 گل ديگو مارادونا را كه با دســت وارد دروازه پيتر شــيلتون شــده بود، پرچم نزد. گل مارادونــا به انگليس كه به گل «دســت خدا» معروف شــده بــود، به يكي از بحثبرانگيزتريــن صحنههاي تاريخ فوتبال تبديل شــد. بازيكنــان تيمملي انگليس پس از آن گل به داور و كمك بلغارياش معترض شدند اما اعتراضشان به جايي نرسيد و در نهايــت اين آرژانتين بود كه بــازي را 2 بر يك برد و بــه نيمهنهايي صعود كرد. بوگدان دوچف كه در ســال 2015 با ديگو مارادونــا در تونس ديدار كرده بود و چند روز پيش در 80 سالگي درگذشت، پيش از مرگ به اشتباه خود اعتراف كــرد: «مارادونا زندگي مرا خراب كرد. ديگو فوتباليســتی فوقالعاده اما مردي كوچك است. گل او به انگليس زندگي مرا به فنا داد. من متهم شــدم اما گناهي مرتكب نشده بودم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.