تاييديه نوراللهي در گرو فسخ قرارداد عاليشاه

Iran Varzeshi - - صفحه اول - امير اسدي ‪Amir Asadi‬

بازگشت احمد نوراللهي به پرسپوليس مراحل پاياني خــود را ميگذراند و به نظر ميرسد شماره هشــت دوباره اين پيراهن را بر تــن خواهد كرد. نوراللهی كه در پايان دور رفت فصل 95-9۶ براى پشــت ســر گذاشتن دوران سربازى از پرسپوليس راهی تراكتورســازى شــده بود، روزهاى عجيب و غريبی را پشــت سر گذاشــت و به دليل محروميت اين باشــگاه تبريــزي از جذب بازيكن در نقل و انتقاالت نتوانست از هفته بيستم تيم امير قلعهنويي را همراهي كند.

نوراللهي كه با حضور در تراكتورســازى و بعــد از چهار ديدار در تركيب ســرخهاى تبريزى با خبر شــوكه كننده ممنوعيت اين باشگاه از جذب بازيكن مواجه شد تا حدود 5 ماه را با دغدغه بزرگ آينده فوتبالیاش پشت ســر بگذارد، اكنون شرايط بازگشت به جمع شاگردان برانكو را به دست آورده است.

هافبك تراكتورســازي كه داراى كسر خدمت مربوط بــه عضويت فعال در پايگاه بســيج است، موفق شــد بخشی از كسرى خدمــت خود را بــا توجه به اين مســاله دريافــت كنــد؛ البته در كنــار آن حضور پدر و مادر ايــن بازيكن در مناطق جنگی در دوران دفاع مقــدس نيز بخش ديگرى از كســر خدمت را بــراى نوراللهي در پی داشــت تا اكنون با مورد تاييد قرار گرفتن اين مدارك، او قادر باشد از ابتداى فصل به جمع پرسپوليســیها بازگشته و به دوران سردرگمیاش در اين مدت خاتمه بدهد.

فقط يــك مانع پيــش روي نوراللهي قرار دارد. تاييديه باشگاه تراكتورسازي فعال به دســت اين بازيكن نرسيده و به همين دليل نوراللهــي بايد صبر كند تا ببيند چه شــرايطي در روزهاي آينــده رقم خواهد خورد. باشــگاه تراكتورســازي البته شرط و شروطي براي پرســپوليس گذاشته و از باشگاه تهراني مطالباتي دارد.

تراكتورسازي كه با محروميت از جذب بازيكن مواجه شــده، پس از هفته چهارم ليگ هفدهم ميتواند با ســه بازيكن آزاد قرارداد امضا كند. مديران اين باشگاه براي ارسال تاييديه نوراللهي، فسخ قرارداد اميد عاليشاه را از پرســپوليس طلب كردهاند تا بتوانند اين هافبك كناري و ۶2 ســاله را از هفته چهارم فصل بعد جذب كنند.

تراكتورســازي بــه شــرطي تاييديه پايــان خدمت نوراللهي در اين باشــگاه را ارســال ميكند كه فسخ قرارداد عاليشاه را دريافت كنــد. اگر اين اتفاق رخ بدهد، هم پرسپوليس ميتواند نوراللهي را در اختيار بگيرد و هم تراكتورســازي قادر اســت از وجود عاليشاه استفاده كند.

گفته ميشــود اين اتفــاق رخ خواهد داد تــا هم پرســپوليس ســود كند و هم تراكتورســازي و البتــه دو بازيكني كه در خطر محروميــت يكســاله از فوتبال قرار داشــتند. با جذب شــجاع خليــل زاده و گادوين منشــا، احمد نوراللهی را میتوان سومين بازيكن قطعی پرسپوليس در فصل آتی عنوان كرد كه با توجه به نياز اين تيم براى خط هافبك دغدغه برانكو را در فصل آتی كاهش داده است.

بعد از رفتن نوراللهي از پرســپوليس، برانكــو با چالش جدي در پســت هافبك دفاعي مواجه شــد و اين مســاله در زمان غيبــت كمــال كاميابينيــا به ويــژه در شهرآورد برگشــت كامال به چشم آمد اما حاال بــا بازگشــت احتمالي ايــن بازيكن مشكل پرسپوليس براي ليگ هفدهم كامال برطرف خواهد شد.

البتــه طــي هفتههاي اخيــر عنوان ميشد با درخواست برانكو، احتماال باشگاه پرسپوليس يك هافبك دفاعي جذب كند ولي حاال با پايان دوران ســربازي نوراللهي در تراكتورسازي و حضور دوباره او در جمع قرمزهــاي پايتخت خريــد هافبك دفاعي جديد منتفي خواهد شــد. به همين دليل هم هست كه رضا اسدي، هافبك مورد نظر برانكو كه در نفت تهران عضويت داشــت، پيراهن ســايپا را پوشــيد تا دوباره شاگرد دايي شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.