به اندازه 02سال از العین درس گرفتم منصوريان: زمانی از صبح تا شب مصاحبه کند

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

اعتراض هواداران استقالل به منصوریان و لیدرها در كوچه و خیابان بابت باخت شش تایی سربهسرمنمیگذارند زرینچه: نترسند و مدیرعاملی استقالل را به من بدهند منصوریان را بركنار نمیكنم

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.