خروجي جالب دیدار تاج و طاهري تاجیكستان یا تركمنستان، میزبان پرسپولیس االهلي –

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

نشســت مهدي تاج و علياكبر طاهري روز گذشــته (سهشــنبه) در دفتر رييس فدراســيون فوتبال برگزار شــد. در اين نشســت در خصوص بليتفروشي سال آينده توسط فدراسيون فوتبال، سازمان ليگ و باشگاهها بحث و بررســي شد. در اين جلســه مقرر شد تصميم در اين رابطه توسط باشگاهها و ورزشــگاهها صورت گيرد. همچنين مقرر شد پرسپوليس بازي آينده خود را با تيم االهلي عربستان حتي المقدور در كشور تاجيكستان يا تركمنستان برگزار كند. در ادامه اين نشست طاهري در خصوص بازديد از اين دو كشور، زمين چمن و هتل مطالبي را مطرح كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.