درسهاي پودگوريتسا

بازي با مونتهنگرو چه نكات تازهاي براي تيم ملي داشت؟

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران - آرمن ساروخانيان ‪Armen Sarookhanian‬

محك خوردن دفاع

تيم ملي هرچنــد در مقدماتي جام جهانــي هنوز گلــي نخــورده، ولي خط دفاع در اين بازي تحت فشــار زيادي بود و اگر فقط يك بار تســليم شــد، به لطف واكنشهــاي بيرانونــد بــود. مونتهنگرو هرچند از تيمهاي سرشناس اروپا نيست، ولي يكــي از تيمهاي آماده مقدماتي جام جهاني اســت و با ســرعت انتقال بااليش مدافعــان تيم ملــي را بارها به دردســر انداخت. اخــراج پورعليگنجي در دقيقه 80 هم نتيجه اين فشــار بــود. يووتيچ، مهاجم سويا به مدافعان يادآوري كرد كه در جام جهاني بايــد منتظر چه حريفاني باشــند. مهاجماني كه در روســيه مقابل تيم ملي قــرار ميگيرند، همطراز يووتيچ يا بهتــر از او خواهند بــود و براي مقابله با آنها نياز بــه هماهنگي و تمركز بااليي است. كیروش كه در جام جهاني 2014 خط دفاع خيلي خوبي ســاخته بود، قطعا ضعفهاي خط دفــاع در اين بازي را مد نظر خواهد داشــت و در ماههاي پيش رو فرصت دارد كه به بهترين تركيب برسد.

بيرانوند؛ یك غلط

بيرانوند در ايــن بازي نمايش خوبي داشــت و چند شــوت خــوب بازيكنان مونتهنگرو را دفع كــرد، ولي نميتوان از خروج اشــتباهش روي تــك گل حريف صرفنظر كرد. او بين مهار يا مشت كردن توپ مردد بود و ســرانجام آن را با حركت پنجه به چند متر جلوتر انداخت تا ميزبان به گل تســاوي برسد. تك اشتباه بيرانوند نشــان داد كه او بايــد روي خروجهايش دقت بيشتري داشته باشد و اين ضعف را برطرف كند. مهمترين دليلي كه كیروش در جام جهاني قبلي از حقيقي اســتفاده كرد، تســلط او روي توپهــاي هوايي و خروجها بــود. اگر كــیروش بخواهد در روسيه هم با ساختار دفاعي مشابهي بازي كند، ضعــف دروازهبان در خروج ميتواند تمام زحمات تيم را بر باد بدهد.

آمادگي باالي رضایيان

رضاييان كه در ماههاي گذشــته از فهرست پرســپوليس كنار گذاشته شده بود، بعد از مدتها در يك بازي رســمي به ميدان رفت و نمايش خوبي داشــت. او نشــان داد كه آمادگي بدنياش را حفظ كرده و با نفوذهايش روي هر دو گل تاثير مســتقيم (اولي پاس منجر به پاس گل و دومي پاس گل) داشــت. تمرين انفرادي ناگزير با افت همراه اســت ولي رضاييان نشــان داد كه از نظر بدني، فني و ذهني آمادگياش را حفظ كــرده و ميتواند در بازي با ازبكســتان هم يكي از مهرههاي مهم تيم ملي باشد. هر دو گل تيم ملي با پاسهاي قطري به رضاييان شكل گرفت و مشخص شد كیروش براي بازي حساس بعدي روي اين برنامه حســاب ويژهاي باز كرده است. البته او براي ماندن در تركيب تيم ملي بايد اشــتباهات ســال گذشته در نقــل و انتقاالت را تكــرار نكند و تيم آيندهاش را با دقت بيشتري انتخاب كند.

كریمي؛ گزینه جدید خط مياني

مثلــث خط مياني تيــم ملي در اين بازي به دليــل مصدوميــت ابراهيمي و بازگشــت دژاگه باز هــم تغيير كرده بود. بــا مصدوميت حاجيصفــي در نيمه اول و ورود علي كريمــي، اين تركيب باز هم تغيير كــرد. كريمي كه در بازيهاي مهم كمتر فرصت بازي پيدا كرده در اين بازي نمايش خوبي داشــت و حركت گل دوم با پاس بلند او شــروع شد. با اين نمايش خــوب انتظــار مــيرود او در بازيهاي بعدي دقايق بازي بيشــتري داشته باشد. كیروش در خط ميانــي هنوز به تركيب اصلي نرســيده و همه بازيكنان از جمله كريمــي فرصت دارنــد در ماههاي آينده براي رسيدن به تركيب اصلي تالش كنند.

برگ برنده كیروش

اين بازي دوئل راه دوري بين آزمون و يووتيچ، گلزنان دو تيم بود كه در نهايت با پيروزي مهاجم جوان تيم ملي به پايان رسيد. او چهار موقعيت داشت كه دو تا را گل كرد، يك بار ضربه سرش به تير دروازه خورد و يك بار هــم دروازهبان ضربهاش را دفع كرد. اين آمــار خيلي خوبي براي ســردار در برابــر يك حريف سرســخت اروپايي اســت. در بازيهــاي نزديك كه بايــد از حداقل موقعيتها اســتفاده كرد و يك گلــزن خوب ميتواند سرنوشــت بازي را تغيير دهــد، حضور مهاجم آماده و فرصتطلبي مثل آزمون براي تيم ملي يك نعمت است. كیروش دو گلزن آماده ديگر هــم دارد و در صورت نياز ميتواند از قوچاننژاد و انصاريفرد هم براي ضربه زدن به حريف استفاده كند. اين سه گلزن آماده بخــت موفقيت تيم ملــي در جام جهاني را باال ميبرند.

دو چهره جدید

بازي مونتهنگرو فرصتي براي ســعيد آقايي و احســان پهلوان بود تا اولين بازي ملــي را تجربه كنند. كیروش بعد از جام جهانــي برزيل تغييــر تدريجي تيمش را شــروع كرد و در اين سه ســال بازيكنان زيادي وارد چرخه تيم ملي شدند. اين دو بازيكن هم بعــد از بازي مقابل مونتهنگرو اميدوارند حضور ثابتي در فهرســت تيم ملي داشــته باشــند. با اين حــال رقابت در تيم ملي بســيار فشــرده است و آنها اگر ميخواهند دوبــاره پيراهن تيم ملي را بپوشــند، بايد در ليــگ هفدهم تالش بيشتري داشته باشند.

نياز به بازي بيشتر

كیروش در اردوهايي كه داشته تقريبا همــه بازيكنان مدنظــرش را محك زده و براي همه پســتها گزينههايش را تقريبا ميشناســد. اگر تيم ملــي بتواند در بازي با ازبكســتان صعــودش را قطعي كند، در ماههاي پيش رو نياز به بازيهاي تداركاتي بيشتري دارد تا كیروش بتواند به تركيب اصلي برسد. وقتي بازي با مونتهنگرو نكات تــازه زيادي براي تيم ملــي دارد، بازي با حريفــان قويتر و نامدارتر ميتواند برآورد دقيقتــري از داشــتهها و كمبودهاي تيم ملي در اختيار كادر فني بگذارد.

دور از رسانهها

پخش نشــدن اين بازي از تلويزيون هواداران تيم ملي را شگفتزده و ناراحت كرد. انتظار ميرفت هماهنگي الزم براي پخش اين بــازي انجام ميشــد تا مردم مجبور نشــوند به دنبال تماشاي بازي با اينترنت از روي صفحه تلفن همراه باشند.

پوشــش رســانهاي اين بــازي هم راضيكننــده نبــود و هيــچ عــكاس يا خبرنگاري فرصت نداشــت تيــم ملي را همراهي كند. با وجود ســوءتفاهماتي كه در گذشته وجود داشــته، انتظار ميرود فدراســيون فوتبال براي ترميم رابطه تيم ملي و رسانهها تالش كند. خواندن واكنش ســرمربي از روي صفحه شــخصي هرگز جاي كنفرانــس مطبوعاتي را نميگيرد و اگــر تيم ملي در ردهبنــدي فيفا تيم اول آسياآسياست، پوشش رســانهاياش هم بايد شايسته اين جايگاه باشد.

مونتهنگرو فرصت خوبي بود كه تیم ملي بعد از مدتها در یك بازي دوستانه خوب محك بخورد و عیارش را بسنجد. مهمتر از آن، بازي با مونتهنگرو یك بازي تداركاتي خوب قبل از بازي سرنوشتساز با ازبکستان بود و كیروش فرصت پیدا كرد تاكتیكهایش را برابر یك تیم قلدر اروپایي مرور كند. این مسابقه نکاتي داشت كه ميتواند برآوردي از وضعیت تیم ملي به ما بدهد و به انتخاب مسیر مناسب در فاصله یك سال مانده تا جام جهاني (به فرض صعود) كمك كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.