نكونام روي نيمكت تيم جوانان؟

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

كمیته فني فدراســیون فوتبــال چنــد مربــي مانند روانخــواه، نکونام و چمنیان را براي هدایت تیم جوانان بررسي ميكند. با حضــور تیم فوتبال جوانان در جــام جهاني زیر ۰2 ســال كره جنوبي و حذف این تیم از این رقابتها، فدراسیون فوتبال در حال آمادهســازي نسل بعدي این تیم براي مرحله مقدماتي مســابقات قهرماني فوتبال آسیاســت كه آبان ماه امسال در ایران برگزار ميشود.

كمیته فني فدراســیون فوتبال بــراي هدایت این تیم گزینههاي زیادي را بررســي كرده و در نهایــت به چند نام رسیده اســت كه در بین آنها نام امید روانخواه، جواد نکونام و عباس چمنیان سرمربي تیم نوجوانان دیده ميشود.

تیم جوانان بعد از صعود از گروه خود در مرحله مقدماتي، ســال آینده در آبان ماه 97 در مرحله نهایي شــركت خواهد كــرد و در صــورت صعود به جمع چهار تیم بار دیگر به جام جهاني این رده سني كه در سال 1398 برگزار ميشــود صعود ميكند. تاكنون تیم ملي جوانان نتوانســته دو بار پیاپي به جام جهاني این رده سني صعود كند.

جــواد نکونام كــه چند هفته قبل گزینه جدي هدایت تراكتورســازي بــود، پس از مذاكــره با این تیــم نام خود را ســر زبانها انداخت تا حاال به یکي از مربیــان مورد نظر فدراســیون براي هدایت تیم جوانان تبدیل شود. نیمکت تیم جوانان ميتواند نخستین تجربه ســرمربیگري نکونام باشــد. اتفاقي كه دوبــاره نام كاپیتان ســابق تیم ملي را سر زبانها مياندازد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.