خلعتبري:بهنظردايياحترامميگذارم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

محمدرضــا خلعتبــري نيمفصل ليگ پانزدهم از گسترش فوالد راهي سايپا شد تا به اين تيم براي بقا در ليگ برتر كمك كند.

حاال شــنيده ميشود باشــگاه سايپا عالقهاي بــه تمديــد قــرارداد خلعتبري ندارد. اين مهاجم در واكنش به اين مســاله ميگويــد: «من بازيكن آزاد هســتم و قبال هــم اين موضــوع را اعالم كــردهام. به هر حال باشگاه ســايپا براي فصل جديد كادر فنــياش را تغيير داد و طبيعتا اين موضوع ميتواند براي فصل آينــده تغييراتي را در كادر بازيكنان ســايپا ايجــاد كند. من هم به نظر علي دايي احتــرام ميگذارم، چون معتقدم هر مربي براساس نيازهايش بازيكن ميگيرد.»

خلعتبري درباره پيشــنهادهايش هم صحبت ميكند: «من چند پيشــنهاد دارم و تا چنــد روز آينده تيم جديدم را انتخاب خواهم كرد. طبيعتا هر بازيكن در هر فصل بــا پيشــنهادهايي روبهرو ميشــود و اين موضوع بســتگي به نياز مربيان و تيمهاي مختلــف دارد. مــن هــم تــالش ميكنم تــا براي فصــل آينده يــك تصميم خوب بگيرم تــا بتوانم در فصــل جديد عملكرد خوبي داشــته باشــم. البته در ســالهاي اخير معموال عملكرد خوبــي در ليگ برتر داشــتم اما فصل گذشــته شــرايط برايم خوب نبــود. بههر حال اين موضوع طبيعي اســت و اميدوارم در فصــل آينده عملكرد خوبي داشــته باشــم و بهترين بازيها را به نمايش بگذارم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.