طلسماحمدوفمقابلايرانميشكند؟

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

عادل احمــدوف ســتاره گرانقيمت و كاپيتان اول ازبكها با اضافه شدن به ساير مليپوشان آمادهسازي خود براي حضور در جدال مرگ و زندگي برابر ايران را شــروع كرد. اين بازيكن كه در ابتداي ســوپرليگ چين بــا قراردادي 8 ميليــون يورويي(23 ميلياردتوماني) از باشگاه كراسنودار روسيه به شــانگهاي چين پيوســت تــا در كنار ستارههايي همچون هالك و اسكار برزيلي به ميدان برود از سهشنبه به جمع مليپوشان ازبكستان پيوست. عادل احمدوف بهعنوان يكــي از كليديترين بازيكنان ازبكســتان نقش بســزايي در موفقيتهــاي اين تيم دارد. بازيكنــي كه ديدار رفت با ايران را در تاشــكند به دليل مصدوميت از دست داد و همواره در اين ســالها با طلسمهايي براي رويارويي با شاگردان كیروش مواجه شده اميدوار است در بازي هفته آينده در تهران اين طلســم را بشــكند و به ازبكها كمك كند تا با دســت پر ورزشگاه آزادي را ترك كرده و براي رسيدن به جام جهاني اميدوار باقي بمانند. ســايت چمپيونــات ازبك در خبري پيرامون احمدوف نوشت: «ساموئل بابايان با توجه به خســتگي ناشــي از سفر طوالنــي اين بازيكن از چين تصميم گرفت در بــازي تداركاتي با تايلند به كاپيتان اول خود استراحت بدهد تا احمدوف براي بازي بــا ايران در روز 22 خردادماه كامال آماده و سرحال باشد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.