سورپرايز كیروش: انصاري فرد جانشين طارمي

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مهدي طارمي زننده دو گل حساس تيم ملــي مقابل قطر و چيــن در مرحله انتخابي جام جهاني بود.

او البتــه بــه مانند ســاير بازيكنان مليپوش پرســپوليس - به جز بيرانوند - ديدار تداركاتي با مونته نگرو را از دســت داد تــا كريم انصاري فرد بــه جاي او در تركيب قرار بگيرد.

حاال پيش بيني ميشــود اگر مالك كیروش براي بازي با ازبكستان، عملكرد بازيكنان در اردوي اتريش باشد، احتمال نيمكت نشــيني طارمي و حضور كريم به جاي او وجود خواهد داشت.

البته كیروش نشــان داده كه استاد ســورپرايز كردن اســت و نميتــوان با اطمينان دربــاره نفرات مورد نظر او براي برخي از پســتهاي تيم ملي صحبت كرد اما از اردوي تيم ملي خبر ميرسد احتمال حضور انصــاري فــرد در تركيب اصلي و نيمكت نشيني طارمي وجود دارد.

بايد تا روز بازي با ازبكســتان منتظر مانــد و ديــد كــیروش بازيكنــان خط حملهاش را چگونه انتخاب خواهد كرد.

فعال تنها انتخــاب قطعي كیروش، حضور ســردار آزمون در نوك خط حمله است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.