تصميم جدید كنفدراسيون فوتبال آسيا استفاده از داور چهارم در ليگ قهرمانان

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

كنفدراســيون فوتبال آسيا (ایافسی) از استفاده از سيستم كمكداور اضافي )AAR( در مرحله يك چهارم نهايي ليگ قهرمانان آســيا خبر داد. اين براي نخســتين بار در تاريخ مسابقات تحتنظر ایافسی است كه قرار است از سيستم كمكداور اضافي استفاده كند. كميته داوران ایافسی اين تصميــم را به منظور كمك به داور مســابقه براي گرفتن تصميمات بهتر در زميــن بخصوص در محوطه جريمهها گرفته اســت. به اين ترتيب از مرحله يكچهارم نهايي ليگ قهرمانان آسيا دو كمك داور اضافي به داور اصلي، دو كمكداور و داور چهارم، اضافه خواهند شــد و در كنار هر يك از دو دروازه ايفاي نقش خواهند كرد.

برنامه بازيهاي تيمملي در مقدماتی جام جهانی 2018

دوشنبه 22 خرداد 1396 ايران............................................................................... ازبكستان، ساعت 21:15 پنجشنبه 9 شهریور 1396 كرهجنوبي .................................................................................... ايران، ساعت 17 سهشنبه 14 شهریور 1396 ايران ............................................................................................ سوريه، ساعت 18

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.