سرمربي جوانان، سرمربي احتمالي اميد؟

پيرواني در جلسه كميته فني

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

پس از بازگشــت تيم فوتبــال جوانان از جام جهاني، فدراســيون فوتبال در آســتانه آمادهســازي تيــم اميــد بــراي رقابتهاي مقدماتي قهرماني آسياســت و امروز جلســه كميته فني بــا حضور اميرحســين پيرواني برگزار خواهد شــد. از چندين ماه قبل و پس از صعود تيم جوانان به جام جهاني زمزمههايي مبني بر حضور پيرواني در تيم اميد شــنيده ميشد و گزينه نخســت هدايت اين تيم اين مربي جوان اســت. البته مشكالت موجود در راه آمادهســازي تيم جوانان چشم اين مربي را ترسانده و او در اين جلســه به دنبال يافتن راهكاري براي حــل اختالفــات احتمالي با باشگاهها است چرا كه نخستين بازي تيم اميد با نخســتين هفته از ليگ برتر همزمان شده و مشخص نيست باشگاهها بازيكنان خود را در اختيار اين تيم قرار ميدهند يا نه؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.