ظلم دوباره به هواداران پرسپوليس

پرسپوليس - االهلي عربستان، 31 مرداد و 21 شهريور ظهر ديروز در مالزي مرحله يك چهارم نهايي ليگ قهرمانان آســيا قرعهكشــي شــد. مراســم بســيار مختصر و مفيد بود و بعــد از صحبتهايي در خصــوص كيفيت و اهميت مســابقات ليگ قهرمانان قرعهكشــي با حضور يك عضو اجراي

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

هواداران پرسپوليس يك بازي از مرحله گروهي(الهالل) و دو مسابقه از مرحله حذفي(لخويا و االهلي) را از دست دادهاند و اگر قرار به صعود به نيمهنهايي و تقابل با الهالل در اين مرحله باشد خبري از حضور هواداران تا فينال و بازي رفت نخواهد بود.

قرعــه پرســپوليس در مرحله بعــد هماني شــد كه ميخواســتيم. هر چند بــازي با العين ميتوانست به نفع مان باشــد و حداقل در يكي از دو بازي رفت و برگشــت در ورزشــگاه آزادي ميزبــان نماينده قدرتمند اماراتي باشــيم اما در ظاهــر امر كيفيــت االهلي پايينتــر از الهالل و العين به نظر ميرسد.

ايــن البته پيــش بينــي و گمانهزني اهالي فوتبال بر اســاس اطالعاتي اســت كه از سابقه و جايگاه اين تيم در فوتبال عربســتان دارند وگرنه برخــالف آنچه تصور ميكنيــم االهلي اصال تيم متوسطي هم نيســت. آنها در مرحله گروهي دو بار ذوبآهن را شكســت دادنــد و دو بار مقابل العين قدرتمند مساوي كردند.

هر چند بعد از انتخاب االهلي بهعنوان حريف پرسپوليس بزرگان اين باشگاه از رويارويي با اين حريف ابراز خشــنودي كردند و شانس سرخها را براي صعود به نيمه نهايي مناســب دانستند اما واقعيت اين است كه مقابله با االهلي هم به اندازه ديدار با الهالل و العين دشوار خواهد بود.

مهمترين دشواري ديدار با نماينده قدرتمند عربستان البته سلب ميزباني از پرسپوليس است و به خاطر مشكالت سياسي، هر دو بازي رفت و برگشــت مقابل االهلي هم مثل آنچه در مرحله گروهــي مقابل الهــالل رخ داد در كشــور ثالث برگزار ميشود. بدين ترتيب هواداران پرسپوليس طعــم حضور در بــازي يك چهــارم نهايي ليگ قهرمانان آســيا و حمايت از تيم محبوب شان را از دســت خواهند داد و البتــه تيم برانكو هم در يك مســابقه بزرگ از حمايت يار دوازدهم خود برخوردار نخواهد بود و امتياز بزرگي را از دســت ميدهد.

حــاال با برخــورد به االهلي عربســتان اين كابــوس در ذهن هواداران پرســپوليس شــكل گرفته كه تا فينال بازيهاي تيمشان را از نزديك نخواهند ديد.

آنها يك بازي از مرحلــه گروهي(الهالل) و دو مسابقه از مرحله حذفي(لخويا و االهلي) را از دســت دادهاند و اگر قرار به صعود به نيمهنهايي و تقابل با الهالل در اين مرحله باشــد خبري از حضور هواداران تا فينال و بازي رفت نخواهد بود.

شــايد اگر بازي رفت در تهران برگزار ميشد دوبــاره همه از اين ميگفتند كه بايد كار حريف را در همــان بازي رفــت و در خانه تمام كرد اما حاال زياد فرقي هم نميكند كه ما در بازي رفت ميزبانيم يا در مسابقه برگشت. هر چند هنوز اميدواريهايي بــراي ميزباني از عربســتانيها در تهــران وجود دارد امــا اگر تصور كنيم تا دو ماه ديگر مشــكالت فعلي پابرجا باشــد پرســپوليس در كشور سومي ميزبــان االهلي خواهد بود. ديروز و بالفاصله بعد از قرعهكشي اميرعلي حسيني مدير روابط بينالملل پرســپوليس به رســانههاي عربي گفت هنوز شهر ميزبان را مشــخص نكردهاند و از ســوي مسووالن باشگاه هم اظهارنظري در اين خصوص نشد.

پرســپوليس با انتخاب عمــان در بازي مقابل الهــالل و ميزباني از اين تيم اشــتباه كرد اما هم االهلــي هــواداران پرتعداد و محبوبيــت الهالل را در كشــورهاي حوزه خليج فارس ندارد هم اينكه تغيير شرايط سياســي منطقه ميتواند گزينهها را محدودتر كند.

دو روز قبل ســايتي اماراتــي ادعا كرده بود پرسپوليس ميخواهد در تاجيكستان يا ازبكستان از عربســتانيها ميزبانــي كند كه ايــن خبر هنوز تاييد نشده اســت. ديروز همچنين شايعه ميزباني از االهلــي در دوحــه قطر شــنيده شــد كه بعيد است اي اف سي و عربســتانيها با اين درخواست موافقت كنند. از طرفي عمان گزينه هميشــگي با مشكالتي مثل دوري راه و گرماي هوا ديگر گزينه مناســبي به حســاب نميآيد اما با توجه به رابطه خوب اماراتيها با عربستان شايد باز هم تنها گزينه موجود و منطقي باشد. البته هواداران فوتبال براي پرســپوليس، اســتراليا و يكي از دو شهر ملبورن و ســيدني را به خاطر حضور ايرانيان پرتعداد گزينه مناســبي ميدانند اما بعيد اســت برانكو و تيمش براي يك بازي تا آن سوي دنيا بروند.

از طرفي محل ميزباني بازي برگشــت كه روز ۱۲ شهريور برگزار خواهد شد هم مشخص نيست. ظاهرا عربســتانيها ســه گزينه بحرين، امارات و عمان را پيشــنهاد دادهاند. جالــب اينكه محمود خوردبين سرپرســت پرســپوليس گفته تيمش به بحريــن نميرود چرا كه اين كشــور با عربســتان رابطه خوبي دارد. با وجود تمام ابهامها شايد امارات هم براي پرســپوليس گزينه مناسبي باشد و تعداد طرفداران پرســپوليس در دبي يا ابوظبي به تعداد هواداران حريف احتماال ميچربد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.