تصمیمساز اصلی پرسپولیس کیست؟

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی - وصال روحاني ‪Vesal Rohani‬

پرسپوليس كه روز گذشــته در قرعهكشی مرحله يكچهارم نهايی ليگ فوتبال قهرمانان آســيا موظف به رويارويی با االهلی عربســتان شد نام ۵ نفر را در ليســت مازاد خود گذاشته و برای فصل بعد به آنها اعالم بینيازی كرده اســت. آنها محمدامين آرامطبع، شــهاب كرمی، ســامان نريمان جهان، رضا كرمالچعب و حامد آقايی هســتند. از اين جمع 3 نفر كســانی هستند كه در نيم فصل جذب ســرخها شــدند و در نتيجه بايد پرسيد چطور آنها نفراتی را كه به انتخاب و ســليقه و براساس باورهای خود برای حل مشكالتشان الزامی داشــته بودند، به فاصله ۵ ماه غير مفيد تشخيص داده و لب تيغ قرار دادهاند. اگــر آنها آن قدر خوب بودند كه بايد در نيم فصل يعنی حســاسترين مقطع ترميمی فصل اســتخدام میشدند، به چه سبب اينك مازاد و فاقد ارزش فنی الزم توصيف میشوند و اگر صفات فوق را نداشتند، چرا از ابتدا جذب شدند؟ آيا آنها را مديريت باشــگاه بدون رضايت و اطالع برانكو ايوانكوويچ اســتخدام كرده و يا سرمربی كروات پرسپوليس انگشت روی نام آنها گذاشته و اگر برانكو اصال از ماجرا باخبر نبوده و فقط پس از استخدام شدن كرمی، نريمان جهان و كرمالچعب از اين قضيه باخبر شده، او چطور مربی است كه در حضورش ساير مديران باشگاه هر چه میخواهند، میخرند و هر چه نمیخواهند میفروشند؟

زخم از درون

برانكو در مصاحبهای تازه متذكر شــده كه در فصل اخير عدهای از درون باشــگاه قصد قرار دادن بازيكنان تيم در مقابل وی را داشــتهاند. نمیدانيــم ارتباط ســواالتی كه طــرح كرديم با مســاله مورد اشــاره برانكو چيست اما اين را میدانيم كه وقتی شما ۰6 تا ۰8 درصد نيروهای استخدام شده توسط خودتان در نيم فصل را در پايان فصل جواب میكنيد به اين معنا است كه يا خريدهای آن هنگامتان «كشك» بوده و يا اگر دليل عقاليی داشته و آن عقل و منطق را سران پرسپوليس فقط برای گزينشهای خود قايلاند افكار برانكو آنقدرها هم كه آنها میگويند برايشان مهم نيست.

ادعايی خالف واقع

در حالی كه بارها از زبان سرخها شنيدهايم كه فقط بر اساس توصيههای ايوانكوويــچ خريد میكنند و برانكو نيز به كرات مدعی شــده كه خريدهای باشــگاه با اطالع و تاييد اوست، رو كردن ســريع سه خريد نيم فصل يعنی دوســتان حقيقت را نمیگويند و واقعيت امر چيز ديگری اســت. حتی اگر خريد نفرات فوق توســط مديران باشگاه با حسننيت صورت پذيرفته باشد، اين نيز اصل زير پا نهاده شــدن خواستههای كادر فنی پرسپوليس را پنهان نگه نمیدارد و اگر هر دو گروه با هم به نتيجه فوق رسيدهاند و دسته جمعی خريد كرده و دســته جمعی هم فروختهاند بايد گفت دستتان درد نكند، با اين خريدهای ماندگار و مستدل و بسيار مثمرثمر!

خوبهايش را هم میگويیم

البته پرسپوليس چند خريد و جذب فوق خوب هم در تابستان سال پيش داشت كه محسن ربيعخواه در سمت چپ دفاع و صادق محرمی در سمت راست آن ســرآمد آنها بودند و اين در صورتی اســت كه حسين ماهينی و سيدجالل حسينی را كه از قبل هم پرسپوليسی بودند و عليرضا بيرانوند را چون ملیپوش است، از ساير جذبشدههای پرسپوليس سوا كنيم و بيشتر به دنبال تازهواردان شگفتیساز باشــيم. در بين نيم فصلیها نيز حرف اول را سروش رفيعی زد كه همگان از همان آغاز میدانستند يك بازيكن شاخص بينالمللی است.

كجاست فكر واحد؟

با اين حال برای پرسپوليس اين يك نمونه بسيار بد است كه سه بازيكن جوان جذب شده در دی ۵۹3۱ را در خرداد 6۹3۱ جواب میكند و میگويد نيازی به شــما نداريم. آيا نياز اول پرســپوليس در اين زمينه تعقل بيشتر و داشتن وحدت رويه و يك فكر واحد برای خريدها و جذبها و عزلها نيست زيرا در غير اين صورت بايد به صراحت و بدون تعارف پرســيد سياســتگذار اصلی فعلی در جمع قرمزها كيســت و آيــا برانكو فقط ادای چنين آدمی را در نمیآورد؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.