دلخوري بیرانوند از تركاشوند چرابهجاي2/1ميلياردنوشتيد059ميليون؟

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

با وجــود اينكه معــاون اقتصادي باشــگاه پرســپوليس قــول مبلغ يك ميليارد و ۰۰۲ ميليــون تومان را براي يك سال به بيرانوند داده بود، فقط ۰۵۹ ميليون تومان در قرارداد ســفيد امضا اين بازيكن نوشــته شده است. عليرضا بيرانونــد كــه در اواخر فصل گذشــته قرارداد خود را تا سال ۰۰۴۱ با باشگاه پرسپوليس تمديد كرد، با تغيير مواضع و قولهاي شــفاهي مديران اين باشگاه مواجه شده است.

زماني كه پرســپوليس براي بازي مقابل الهالل در عمان به ســر ميبرد، معاون اقتصادي باشــگاه قرارداد خامي را بــه بيرانونــد عرضه ميكنــد و از او ميخواهــد كه اين قرارداد ســفيد را با قول شفاهي يك ميليارد و ۰۰۲ ميليون تومان امضا كند. معاون اقتصادي باشگاه بــه دروازهبــان پرســپوليس اطمينان ميدهد كه مبلغ يــك ميليارد و ۰۰۲ ميليون تومان قرارداد اوســت و تاكيد ميكند كه هر سال نيز ۰۲ درصد به اين قرارداد اضافه خواهد شد اما در واقعيت اين اتفاق نميافتد و در نهايت باشــگاه در قرارداد سفيد امضاي دروازهبان خود، مبلغ ۰۵۹ ميليون تومان را قيد ميكند كه بيرانوند به شدت از آن عصباني است. عليرضا بيرانوند پس از ديدار پرسپوليس مقابل لخويــا در قطر گلهمندي خود را از ايــن رفتار دوگانه معــاون اقتصادي باشگاه اعالم ميكند و سپس به اتريش مــيرود. بيرانونــد از طريــق وكليش موضوع را دنبــال ميكند اما زماني كه وكيل اين بازيكن به باشگاه پرسپوليس ميرود و خواهان اصــالح مبلغ قرارداد ميشــود با مقاومت مســووالن باشگاه مواجه ميشــود. در نهايت بحث وكيل بيرانوند و معاون اقتصادي باشــگاه باال ميگيــرد ولي معــاون از نظرش كوتاه نميآيد و مشــاجرهاي نيز در ميگيرد. حال مشخص نيست كه بيرانوند بعد از بازي با ازبكستان و فراغت از اردوي تيم ملي در برابر اين برخورد معاون باشگاه چــه اقدامي خواهد كــرد و بايد منتظر ماند و ديد.

گفتني اســت در ســايت سازمان ليگ ابتــدا مبلغ قــرارداد بيرانوند يك ميليارد و ۰۵۱ و ســپس يك ميليارد و ۰۵ ميليون تومان اعالم شد و سپس به ۰۵۹ ميليون تومان تغيير پيدا كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.