تیم دوم عربستان با سوماي خطرناك

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

بر اساس قرعهكشي پرسپوليس بايد از سد االهلي عربستان بگذرد تا راهي مرحله نيمهنهايي ليــگ قهرمانان شــود. االهلي رقابتهــاي اينفصل ليگ قهرمانان آســيا را در گروهي كــه ذوبآهن اصفهان در آن قرار داشت شروع كرد و با يك امتياز كمتر نســبت به العين بهعنوان تيــم دوم راهي مرحله حذفي شد.

تيم عربستاني در دو ديدار خود مقابل ذوبآهــن برنده بود؛ آنها بازي رفت را ۲ بر يك پيروز شدند و در بازي برگشت با نتيجه ۲ بر صفر ذوبآهن را شكست دادند. االهلي در مرحله يك هشــتم نهايي مقابل االهلي امارات قــرار گرفت و در حالي كه در ديدار رفت به تســاوي يك بر يك رسيد، در بازي برگشت توانست 3 بر يك به پيروزي برسد و به مرحله بعد راه يابد.

االهلي قدمتي هشتاد ساله در فوتبال عربستان دارد و توانســته سه قهرماني در ليــگ و 3۱ قهرمانــي در رقابتهاي جام پادشاهي كشورش به دست بياورد. آخرين قهرماني االهلي در ليگ عربســتان مربوط به ســال گذشته اســت؛ جايي كه اين تيم توانســت عنوان قهرماني ليگ عربستان را قاطعانه با 63 امتياز و هشــت امتياز بيشتر از الهالل به دست بياورد. با اين حال االهلي در رقابتهــاي اين فصل عربســتان كه با قهرماني الهالل به پايان رســيد در رده دوم قرار گرفت و از رسيدن بهعنوان قهرماني باز ماند. مثل ديگر تيمهاي بزرگ عربســتاني اين تيــم هم مربيان و بازيكنــان نامداري داشته است. تله ســانتانا، سرمربي مشهور برزيلي در ســال 38۹۱ هدايت اين تيم را بر عهده گرفت و با اين تيم به قهرماني نيز دست يافت. عالوه بر اين كريستين گراس، مربي سوييســي دو بار در سالهاي ۴۱۰۲ و 6۱۰۲ در اين تيم حضور داشــت. لوييس فيليپه اسكوالري هم سابقه هدايت اين تيم را داشته است.

در تركيــب االهلــي عربســتان، عمر السوما ســوريهاي در كنار سعد عبداالمير عراقي و جيانيــس فتواتزيديس يوناني، از جمله بازيكنان شاخص اين تيم عربستاني محسوب ميشــوند كه البته خطرناكترين اين بازيكنان عمر السوما سوريهاي است. او دو بار توانسته بهعنوان بهترين بازيكن سال اين تيم انتخاب شود.

گفتني است اين تيم عربستاني تاكنون ۴۱ بار مقابل نمايندههاي ايران بازي كرده و 7 پيروزي، 3 تســاوي و ۴ باخت كســب كرده اســت. اين تيم مقابل استقالل دو بار شكست خورده است، در مصاف با سپاهان 3 برد، يك باخت و دو تســاوي در كارنامه دارد، مقابل تراكتورســازي يك برد و يك مســاوي دارد، در مصاف با نفت تهران يك بار برده و يك بار باخته و البته ذوبآهن را هم دو بار شكست داده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.