خوردبین:ميتوانیماالهليراشكستدهیم

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

محمــود خوردبيــن، دربــاره قرعــه پرســپوليس با االهلي عربستان در مرحله يك چهارم نهايي گفت: «خوشــحاليم كه به تيــم االهلي خوردهايم ولي مشــكل ما همان مشــكل مرحلــه گروهي اســت. ما نميتوانيم در خانه خودمان مقابل تيمهاي عربستاني ميزبان باشــيم. اين ظلم بزرگي به پرســپوليس و تيمهاي ايراني است. تيم مــا تا اينجاي كار كلي بازي انجام داده ولي فقط در دو بازي ميزبان بود كه يكي از آنها هم بدون تماشــاگر بود. به هر حال باوجود اين ظلم، با قدرت به مســير خودمان ادامه خواهيم داد.»

سرپرست تيم پرسپوليس گفت: «اگر حريف مــا تيم العيــن بود ميتوانســتيم اميدوار باشــيم كه مقابل تماشاگران و در خانه خودمان بازي ميكنيم. در هر صورت از نظر بازي، با تيم خوبي روبهرو ميشويم.»

خوردبين درباره اينكه به نظر ميرسد بازي بــا االهلي راحتتر از بــازي با العين اســت، گفت: «قطعا اگر االهلي تيم راحتي بود تا اينجاي كار بــاال نميآمد اما به نظر ميتوانيم اين تيم را شكســت بدهيم و به نيمهنهايي آسيا برسيم.»

خوردبين با اعــالم بي خبري از محل ميزباني پرسپوليس درباره احتمال انتخاب مجدد عمان براي رويارويي با تيم االهلي و گرماي بيش از حد اين كشور در مردادماه، گفت: «به هر حال مسابقه را ديروقت برگزار ميكنند كه گرما كمتر باشــد. انشاءا... كه مشكلي پيش نميآيد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.