احتمال جذب اجباري دو مدافع زير 23 سال

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

برانكــو ميگويد براي فصــل تازه به 3 بازيكــن جديد در خط دفــاع، ۲ بازيكن در خــط هافبك و يك يا ۲ مهاجم نياز دارد كه فعال دو نفر يعنــي يك مدافع و يك مهاجم جذب شــدهاند. او دنبال يك مدافع مياني و يــك مدافع چپ، يك هافبــك دفاعي، يك هافبك كناري و يك مهاجم ديگر اســت. در اين ميان حضور نوراللهي، عاليشاه و نعمتي ميتواند بخشي از خواستههاي او را برآورده كنــد و اگر اين اتفاق بيفتد پروفســور براي تكميل كادر بازيكنانش به يك مدافع چپ و يك مدافع ميانــي ديگر نياز دارد. البته بايد محدوديتهاي فهرست بزرگسال پرسپوليس را هم در نظر گرفت. البته با توجه به شرايط كنوني عاليشــاه، نوراللهي و نعمتي در حالي ميتوانند وارد اين فهرســت شوند كه شهاب كرمي، آرامطبع و نريمان جهان از فهرســت بزرگســال بيرون بروند. با اين حال اگر نياز به جذب بازيكن ديگــري غير از اين نفرات باشد بايد از بين نفرات زير 3۲ سال انتخاب شوند. در واقع اگر حضور اين سه بازيكن در پرسپوليس قطعي شود برانكو براي دو پست حساس مدافع چپ و مدافع مياني بايد دنبال بازيكن زير 3۲ ســال باشد كه سخت است نفرات با كيفيتي در اين ســن و سال و براي چنين پستهايي پيدا كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.