نیاز به شفافسازي درباره قرارداد با حامي مالي است

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

اختالف باشگاه پرسپوليس با حامي ماليــش در روزهاي اخيــر واكنشهاي زيادي داشته و اسنادي از سوي دو طرف منتشر شــده كه نشــان ميدهد باشگاه پرســپوليس در فصــل گذشــته نزديك بــه ۰۵ ميليــارد تومان از حامــي مالي خود پول گرفته اســت. مسووالن باشگاه پرســپوليس تاكنون حاضر نشــدهاند در مورد دليل اختالف خود با حامي ماليشان شفافســازي كنند و اينكه واقعا دريافتي آنها از حامي ماليشــان چقدر بوده است. در اينكــه هواداران پرســپوليس در يك ســال گذشــته نهايت همكاري را براي عضويت در سامانه تحت همكاري باشگاه پرسپوليس داشتهاند شكي نيست و در اين مورد شرايط اين باشگاه به مراتب بهتر از باشگاه استقالل است. به همين خاطر هم حامي مالي مشــترك دو باشگاه سرخابي پرداختي بيشــتري به باشگاه پرسپوليس داشــته اســت. انتظاري كه از مسووالن باشگاه پرســپوليس ميرود اين است كه در مورد نحــوه همكاري، مبلغ دريافتي و مســائل مختلف پيرامون حامي ماليشان شفافســازي كنند تا خيلي چيزها براي هواداران فوتبال مشــخص شود. البته كه هواداران پرســپوليس هم دوســت دارند بدانند عضويت آنها در سامانه اشاره شده بيشتر به سود باشگاهشان است يا سامانه تحت همكاري باشــگاه كه به شــدت از تمديد قرارداد خود با اين باشگاه استقبال ميكند. نكته مهم اين اســت كه باشگاه پرسپوليس بايد شفافسازي كند و بگويد ميزان توقعش از اين سامانه چقدر و تعهد حامي ماليشان چه مقدار است كه اكنون با وجود دريافت بيش از ۰۵ ميليارد تومان خواهان قطع همكاري است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.