برانكو: االهلي هم مثل الهالل تيم باثبات و خوبي است

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

برانكو ايوانكوويچ كه با حضور در ليگ عربســتان و ســرمربيگري االتفاق شــناخت خوبــي از تيمهاي باشــگاهي اين كشور دارد در اولين واكنش نسبت به رويارويــي با االهلي نگاهي منطقي به اين مســابقه و حريفش داشت.

برانكــو پس از مراســم قرعهكشــي مرحله يك چهارم نهايي ليگ قهرمانان آسيا 7۱۰۲ در خصوص ديدار تيمش مقابل االهلي عربســتان گفت: «تقريبا همه تيمها يكسان هســتند و همگي عملكرد خيلي خوبي از خودشــان نشــان دادند و هيچ تفاوتي بين رقبــاي ما نخواهد بود. االهلي هــم مثل الهالل، تيم بســيار باثبات و خوبي است و صد در صد بازي بسيار ســختي در انتظار ما خواهد بود، مخصوصا كه بدون تماشاگر بازي خواهيم كرد.»

سرمربي پرسپوليس ادامه داد: «مهمترين مساله اين است كه خودمان را به خوبي آماده كنيم چون در فصل جديد هم تيم االهلي تغييراتي خواهد داشت و قطعا هدف ما عبور از اين مرحله به نيمهنهايي اســت و كامال به خواســتهمان و هدفمان و فشــارهايي كه وجود خواهد داشــت، واقف هســتيم و از اين مساله فرار نميكنيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.