درخشان:اماراتبهترينگزينهبرايمیزبانياست

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

حميد درخشــان در واكنــش به قرعه پرسپوليس در مرحله يك چهارم نهايي ليگ قهرمانان آســيا گفت: «به نظرم قرعه خوبي اســت و پيش از اين هم دوســت داشتم از بيــن 3 تيم حاضر با االهلــي برخورد كنيم. اين تيم نســبت به الهــالل و العين حريف مناســبتري است و شــانس بيشتري براي پيروزي پرســپوليس وجود دارد. اميدوارم از اين فرصت اســتفاده شود و بتوانيم در جمع ۴ تيم نهايي قرار بگيريم.» ســرمربي سابق پرســپوليس در ادامه گفت:«خوبي سيستم جديــد برگزاري بازيها اين اســت كه ما تا فينال به تيمهاي شرق آسيا برخورد نخواهيم كــرد و فقط در فينال با آنها رودررو خواهيم شد. تيمهاي شرق آســيا به مراتب حريفان دشــوارتري هســتند و ســطح فوتبال آن منطقه باالتر اســت.» درخشان درباره اينكه پرسپوليس مقابل االهلي باز هم نميتواند از حضور هوادارانش استفاده كند، ميگويد: «از دست دادن ميزباني اتفاق خوبي نيست ولي با توجه به شرايط بايد انتخاب مناسبي براي ميزباني داشته باشيم. به نظرم امارات بهترين گزينه اســت و با وجود ايرانيهاي زيادي كه در اين كشور مقيم هســتند و ميتوانند به كمك پرســپوليس بروند اين كشــور گزينه مناسبي اســت. البته اتفاقات اخير در مورد قطر يك مقدار اوضاع را پيچيده كرده است و بايد ديد چه ميشود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.