پرسپولیس دنبال جي پي اس

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

در فصلــي كه گذشــت برخي از بازيكنان پرســپوليس از نظــر بدني با افتوخيزهاي زيادي مواجه ميشــدند و همين مســاله برانكو را ناراحت كرده بود. از آنجا كه سرخپوشان راهي 8 تيم نهايي ليگ قهرمانان آسيا شدهاند، برانكو بيشتر از هر زمان ديگري روي آمادگي نفرات تيمش حساسيت خواهد داشت. به همين خاطر ســرمربي پرسپوليس از مسووالن اين باشــگاه خواسته براي ليگ هفدهم به دنبال خريد جيپياس باشــند. قرار است بازيكنان پرسپوليس در فصــل آينده به شــدت زير ذرهبين كادرفني تيمشــان باشند، از اين جهت كه برانكــو ميخواهد با جيپياسهاي پيشرفته وضعيت بدني بازيكنان تيمش را هر روز كنترل كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.