احتمال جدايي چوك

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

به تازگي شايعاتي درباره احتمال تغييــرات در كادر فني پرســپوليس و جدايي سرتن چوك از اين تيم شنيده ميشود. خبرگزاري ميزان اين شايعه را به واقعيت نزديك دانسته و نوشته اگر اين خبر صحت نداشــت، برانكو كه به هر اتفاقي درباره تيمش واكنش نشان ميداد قطعا اين موضوع را هم تكذيب ميكرد اما او نســبت به جدايي سرتن چوك سكوت كرده اســت. اگر سرتن چوك برود، دومين دســتيار برانكو در پرســپوليس خواهد بود كــه او را تنها گذاشته و پيش از اين آندره پاناديچ هم از كادر فني پرسپوليس جدا شده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.