در انتظار نگاهی جدی

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران - وصال روحاني ‪Vesal Rohani‬

دو ماه پــس از ابقای تنيس ايران در گروه دوم آسيا – اقيانوسيه در چارچوب جام ديويس ،2017 تنيس كشــورمان به همــان نتايجی در بازیهای ورزشی كشــورهای اسالمی رسيد كه تصورش میرفــت و آن صعود حداكثر تا مرحله يك چهارم پايانی و بازگشــت بــه تهران بدون هيــچ مدالی بود.قرار نبود در باكو مدالی بگيريم و اگر گفتاری به جز ايــن بين مديران تنيس و ســران ورزش رد و بدل شــده، مسووليت آن با خود آنها است. ســعيد احمدوند كه به مدد 15 ســال بازی در سطح اول تنيس ايران و دو سال و اندی سرمربيگری در تيم ملی تنيس حرفها و ايدههايش بســيار فنیتــر و صائبتر از افراد حاضر در گفتوگوها و قــول و قرارهای قبل از سفر به باكو است، اعتراف میكند كه در جريان گفتوگوها قرار داشته و قول ارائه شده از سوی او حفظ و به طور نسبی رعايت شده است.

وی بــه وزارت ورزش گفته بود كه حداقل يكی از هفت تنيســور اعزامی ايــران به باكو به جمــع 8 نفر نهايی قســمت اختصاصی خود در رقابتهای ورزشی كشــورهای اسالمی خواهد رســيد و با رســيدن امير واال معدنچی به جمع 8 نفر انفرادی مردان، وعده او عملی شده است، قرار نبود بقيه هــم چنين كاری را انجام بدهند و اگــر معدنچــی آن كار را انجــام نمیداد البد حميدرضا نداف بايد اين كار را تحقق میبخشيد. سزاوار توجه از دختران اعزامی به باكو به رغم پيشرفت محسوس ســالهای اخيرشــان نمیشد توقع زيادی داشت. آنها در همان مراحل اول انفرادی و دو نفره دختران مغلوب و حاشيهنشــين شدند امــا میتوانيم اين فــرض را بپذيريم كه صدف صــادق وزيری و غــزل پاک باطــن در باكو بر تجربيــات بينالمللی خــود افزودهاند و با اينكه ســال بعد در بازیهــای آســيايی جاكارتا هم كارهای نخواهند شــد اما به عنوان صفشكنان جديد تنيس زنان ايران ســزاوار توجهاند و بايد هوایشان را داشت.

از تيمــی كه اواســط فرورديــن ۶۹31 از ســقوط به دسته سوم تنيس آسيا گريخت و در دســته دوم ماندگار شد، شاهين خالدان مجرب و اشكان شكوفی كهنهكار اصال به باكو نرفتند و فدراسيون در اقدامی آيندهنگرانه تصميم گرفت با اعزام معدنچی جوانتــر و نداف نيمهپخته بر عيار تجربهشان بيفزايد.

تنيس طبق يك رســم درست يا غلط در ايران، ورزش بازيگران بســيار مانــدگار و ديرپا است و ســتارههايش حداقل 15 ســال بر اين ورزش حكم میرانند و اگر تركيب تيم اعزامی به باكو در جهت نفی اين باور بوده و برای بخشيدن خودباوری بيشتر به نسل جوانتر گزينش شده بايد بر آن مهر تاييد زد.

چرا انتقاد؟ تنهــا برد قابل ذكر تنيســورهای ايران در باكو توسط معدنچی برابر رقيبی از اردن در دور اول انفــرادی مردان به دســت آمد اما او هم در يك چهارم نهايی به حريف تركيهای خود در دو ست متوالی باخت و حذف شد.

حميدرضا نداف نه فقــط در انفرادی بلكه در دو نفــره هــم مثل معدنچی نــاكام ماند. به اعتقــاد احمدوند هيچ يــك از نتايج فوق دور از

برگزاري مجمع انتخاباتي سه فدراسيون در تيرماه

انتظار نبوده است و میشد توقع آن را داشت. او آنچه كــه دور از انتظار میداند، انتقادات زيادی اســت كه ظرف روزهای اخير و پس از بازگشت ملیپوشــان اعزامی به باكو از كار و نمايش آنها صورت پذيرفته است.

وی میگويــد: «همه به مــا میگويند چرا باختــه و مــدال نگرفتهايد حــال آنكه حرفها بايد كارشناسی شده باشد و از ما توقع انتظاری در حد توش و توانمان داشــته باشند. اينكه در اكثر اعزامهای قبلی از اين دســت تنيس جايی نداشــته، باعث كمبود تجربه بينالمللی ما شده و حــاال با اعزام به باكو جا و امكان تجربهاندوزی اوليه برای ما فراهم شــده است. شايد میشد به كســب مدال هم در قســمت دونفره مردان در بازیهای كشــورهای اســالمی چشم داشت اما متاسفانه تيم ما در اين قسمت خوب كار نكرد.

اگر مدال میگرفتيم، اتفاق بســيار خوب و روحيهسازی بود اما تحت هر شرايطی از ما فقط بايد چيزی خواسته شود كه در حد توان و سابقه ما اســت و نه فراتر از آن. به عنوان مثال رييس فدراســيون تنيس قطر همانی است كه مالكيت باشگاه فوتبال پاریســنژرمن فرانسه را هم در دســت دارد و اين نكته بايد معلوم كند كه پول برای قطریها اصال مهم نيســت و مسالهای حل شده است اما برای ما اينطور نيست.»

فرآیند کسب تجربه قدم بعــدی تنيس اعــزام بــه بازیهای ورزشی داخل سالن آسيا است و به اين منظور از احمدوند خواسته شده ليست افراد موردنظرش را برای اين مســابقات بدهد. او میگويد همين حضــور نيز كمك میكند تا تنيســورهای ما به سطح باالتری از تجربه و اعتماد به نفس برسند ولی مهمتر از هر چيزی نگاه جدی است كه بايد از ســوی مقامهای «باال دست» به اين ورزش و افراد شاغل در آن انداخته شود و كارها وسيعتر و ريشهای تر انگاشته شود.

با اين رويكرد میتوان انتظار نتايج بهتری را در رقابتهــای تنيــس بازیهای آســيايی 2018 در جاكارتــا هــم داشــت و ايــن، همه نگرانی بازگشت مجدد به گروه سوم تنيس جام ديويس در منطقه آســيا – اقيانوســيه نبود كه مسابقات اوليه گروه دوم آن برای پرهيز از چنان سرنوشتی بهمن ماه امسال برگزار میشود.

اگر حرفهــای احمدوند را باور داشــته باشــيم چهارمين دوره بازیهای همبســتگی ورزشی كشــورهای اســالمی كه با حضور 54 كشور مسلمان در 22 رشته ورزشی به مدت 10 روز در باكو مركز جمهوری آذربايجان برگزار شد و ايران نيز با 127 ورزشــكار مرد و 31 ورزشكار زن در 20 رشته آن شركت جست، نقطه عطف مهمــی در تنيس ايران طی 5 ســال اخير بوده است، هر چند نه مدالی حاصل آمد و نه نتايجی كه به آن بباليم.

جشن لژيونرهاي هندبال ايران در دينامو با سومين قهرماني تيــم هندبــال درنهايــتدوتيمتنبه ديناموبخارســتدرليگ تساوي20بر20بدهند رومانــيبــادرخشــش وكاررادرضرباتپنالتي هندباليســتهايايراني دنبالكنند.اينجابودكه قهرمانشــد.تيمدينامو دينامــومعطلنكردودر بخارســترومانــيكــه ضرباتپنالتيموفقشد برادراناســتكيوســيد بازيرابهســودخودبه عليرضــاموســويرادر پايانببردوبرايسومين اختيــاردارد،دردومين ســالپياپــيقهرمانيرا بــازيازمرحلــهفينال جشنبگيرد. ناسيونالليگرومانيبه دربــازيفينالمثل مصافچياسامرفت. ســايرديدارهابرادراناســتكيوسيدعليرضا

دينامو كه بازي نخست را برده بود و براي موسوي با درخشــش خود به ديناموبخارست برپايي جشــن قهرماني تنها به يــك برد نياز كمــك زيادي كردنــد. در اين ديدار ســجاد داشــت، كار را در همين مســابقه تمام كرد تا اســتكي ۶ گل و ...ا كرم اســتكي 5 گل براي سرنوشتش به بازي سوم كشيده نشود. دينامو به ثمر رساندند. ...ا كرم استكي آخرين

اين بازي در حالي برگزار شد كه نيمه اول پنالتــي را تبديل به گل كرد و در پيروزي تيم با حســاب ۹ بر 8 به ســود ديناموبخارست به نقش مهمي داشت. اين عنوان سومين قهرماني پايان رســيد و با شــروع نيمه دوم هر دو تيم دينامو در رقابتهاي امسال به حساب ميآيد؛ هجومي بــازي خود را آغاز كردنــد و بازي را قهرماني در ناسيونال ليگ، جام حذفي و سوپر با نزديكي هرچــه تمامتر پيگيــري كردند تا كاپ.

قدم بعدی تنیس اعزام به بازیهای ورزشی داخل سالن آسیا است و به این منظور از احمدوند خواسته شده لیست افراد موردنظرش را برای این مسابقات بدهد. او میگوید همین حضور نیز کمک میکند تا تنیسورهای ما به سطح باالتری از تجربه و اعتماد به نفس برسند ولی مهمتر از هر چیزی نگاه جدی است که باید از سوی مقامهای «باال دست» به این ورزش انگاشته شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.