خوشخبر: باید شادابي بازیكنان حفظ شود براي صعود به برد خانگي نياز داريم

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

سرپرســت تيــم ملي واليبــال ايران ميگويد فرصت زيادي تا شروع ديدارهاي هفته دوم ليگ جهاني نداريم و بايد نشاط و شادابي بازيكنان را براي مسابقات تهران حفظ كنيم.

امير خوشخبر درباره آخرين شرايط تيم ملــي واليبال ايــران توضيح ميدهد: «مليپوشان ديروز را استراحت كردند تا از امروز تمرينات خــود را در تهران زير نظر كادر فني از ســر بگيرند و براي ديدارهاي مرحله دوم آماده شوند.»

وي درباره شــرايط ســعيد معروف و مجتبــي ميرزاجانپور نيــز ميگويد: «در كشــور ايتاليا چهار بازيكن تيم ايران دچار مشــكالت گوارشي شدند كه شرايط سعيد معروف كاپيتان تيم ملي واليبال وخيمتر از ســه بازيكن ديگر بود و به همين دليل در مسابقه برابر لهستان حضور نداشت.»

سرپرست تيم ملي واليبال ايران ادامه ميدهد: «ظاهرا مشكل اين بازيكن برطرف شــده اما بايد ريكاوري شــود و به همين دليــل تحت درمان كامل قرار دارد تا آماده بازيهاي تهران شود.»

او دربــاره ميرزاجانپــور نيز ميگويد: «مجتبي شب سختي را پست سر گذاشت و به دليل برخورد دســت ســامان فائزي با چشــمش در بيمارستان بســتري شد. چشم چپ اين بازيكن تحت عمل جراحي كوچكي قرار گرفت و بايد يك هفته تا 10 روز استراحت داشته باشد.»

خوش خبر با يادآوري اينكه تيم ملي واليبــال ايران از روز چهارشــنبه تمرينات خــود را در تهران آغــاز ميكند ميگويد: «فرصت زيادي تا شــروع مســابقات هفته دوم نداريم و بايد تالش كنيم كه بازيكنان در تمرينات نشــاط و شادابي خود را حفظ كنند تــا انشــاءا.... با حمايت هــواداران بازيهاي خوبي در هفته دوم ليگ جهاني در سالن 12 هزار نفري آزادي ارائه كنند.»

او به شــرايط صعود ايران نيز اشــاره ميكنــد: «تيم ملــي واليبال ايــران براي صعــود به مرحله نهايي ليگ جهاني نياز به برد در مســابقات تهران دارد و كادر فني و بازيكنان براي رسيدن به اين هدف نهايت تالش خود را خواهند كرد.»

هفته دوم ليــگ جهانــي واليبال از روز جمعــه ۹1 خردادماه به ميزباني ســه كشــور ايران، بلغارســتان و فرانســه آغاز ميشــود. تيمهاي ملــي واليبــال ايران، بلژيك، آرژانتين و صربســتان از روز جمعه و در سالن 12 هزار نفري آزادي به مصاف يكديگر ميروند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.