جوانان زمان زيادي الزم دارند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

ســرمربي تيم ملي بسكتبال ميگويد قرارداد خاصي با فدراســيون نبسته اما تا پايــان ســال هدايت تيم ملــي را برعهده خواهد داشت.

مهــران حاتمي، ســرمربي تيم ملي بســكتبال در مورد اين مرحله از تمرينات و ديگر برنامههاي پيش بيني شــده براي تيمش توضيح ميدهــد: «براي اردو زمان مناسب و ايدهآل نيســت اما براي ارزيابي بازيكنان خوب اســت. بيشتر نفراتي كه به اين مرحله از اردو دعوت شــده اند، جوان هســتند و با همين يك هفته تمريني كه در تهران خواهيم داشت، ميتوانيم آنها را مورد ارزيابي قرار دهيم.»

او دربــاره ســاير برنامههاي تيم ملي نيز ميگويــد: «بر اســاس دعوتنامههاي رســمي دريافتي، اعزام تيم ملي بسكتبال به رقابتهــاي اطلس اســپورت و ويليام جونز قطعي اســت. چند كشور ديگر هم از ايران براي حضور در مســابقات بينالمللي يا ديدار تداركاتي با تيم ملي كشورشــان دعوت كردهاند كه اگر شــرايط مهيا باشد، آنها را در برنامههاي آمادهســازي تيم ملي لحــاظ خواهيــم كــرد. در كل اينكه تيم ملي بســكتبال به برگزاري هر چه بيشتر ديدارهاي تداركاتي نياز دارد.»

ســرمربي تيــم ملــي دربــاره نوع قراردادش با فدراسيون هم اينطور توضيح ميدهد: «قــرارداد خاصي با فدراســيون بسكتبال نبســتم اما بر اساس صحبتها و توافقات صورت گرفته، قرار اســت در سال جاري هدايت تيم ملي را بر عهده داشــته باشم.»

حاتمي درباره امكان دعوت از نيكخواه و كامرانــي و يا اســتفاده از جوانترها نيز ميگويد: «قاره آســيا كوچك نيست. همه تيمهاي آســيايي ســرمايه گــذاري قابل توجهي طي ســال گذشته داشــتهاند به طوري كه هرســال آمادهتــر از دوره قبل وارد ميادين ميشــوند. هفت، هشــت تيم آسيايي هســتند كه سرمايه گذاري كالني روي جوانــان خود انجــام دادهاند و نتيجه هم گرفتند. طبيعي اســت كه بســكتبال ايران نبايــد به گونهاي عمــل كند كه از اين كورس عقب بماند. عليرغم جوانگرايي كه در تيــم ملي انجام دادهايم، بايد به اين مهم هم توجه داشته باشيم. در هر صورت مرور زمان و حضور در چند ديدار مشخص ميكنــد كه برنامههاي ما براي ادامه راه به چه صورت بايد باشد.»

او ادامــه ميدهد: «بســكتبال ايران زماني را با يك نسل طاليي گذراند و حاال بازيكنان جواني دارد كه جوياي نام هستند. به طور حتم زمان زيادي طول ميكشد تا اين بازيكنان جوان به اوج برسند. پس بايد مقابل باختها صبور باشــيم و اجازه دهيم اين بازيكنان جوان سير تكاملي خود را طي كنند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.