5 سواركار به بازيهاي داخل سالن آسيا ميروند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

در نشســت مســووالن كميتــه ملي المپيك با مســووالن فدراســيون ســواركاري قرار شــد 5 ورزشــكار به بازيهاي داخل سالن آسيا اعزام شوند. پنجمين دوره بازيهاي آســيايي داخل ســالن و همچنين هنرهاي رزمي آسيا در حالي شــهريور ماه ســال جاري به ميزباني عشــق آباد تركمنستان برگزار ميشــود كــه طبق تصميم مســووالن كميته ملي المپيك، قرار اســت كارواني كيفــي از ســوي ايران به ايــن دوره از بازيها اعزام شــود. در همين راســتا و در ادامه نشســتهاي هماهنگي كميته ملي المپيك با فدراســيونهاي داوطلب اعزامي، مسووالن و كادر فني فدراسيون سواركاري با حضور در كميته به بحث و بررسي در خصوص هماهنگيهاي اعزام تيمشان پرداختند.

در اين نشست كه با حضور مسووالن كميته ملي المپيك و فدراسيون برگزار شد، كيومرث هاشمي، رييس كميته ملي المپيك ضمن اشاره به حضور كيفي در پنجمين دوره بازيهاي آســيايي داخل سالن آسيا ابراز اميدواري كرد رشتههاي اعزامي به عشــق آباد بتوانند با حداقل نفــرات اعزامــي، حداكثر مــدال آوري را داشــته باشند. ســپس اصغر رحيمي سرپرست كاروان اعزامي به تركمنستان ضمن تشــريح چگونگي حضور تيمهاي نامزد اعزام به عشــق آباد ابراز اميدواري كرد فدراسيون سواركاري بتواند با توجه به ظرفيت خوبي كــه دارد، قابليتهاي خود را در عشــق آباد به نمايش بگذارد. مســووالن فدراســيون ســواركاري نيز به تشــريح وضعيت خود و ســواركاري كشور پرداختند و ابراز اميدواري كردند بتوانند در بازيهاي داخل سالن خوش بدرخشند.

در ادامه اين نشست تصميم گيري شــد تا در نهايت تيم ملي سواركاري با 3 سواركار مرد و 2 ســواركار زن راهي اين رقابتها شــده و فدراسيون موظف شد دو تا سه هفته قبل از آغاز رقابتها نسبت به ارسال اسبهاي خود به عشق آباد اقدام كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.