فريد اصالني: فرصتي فراهم شده تا جوانترها خودي نشان بدهند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

فريــد اصالنــي كــه ايــن روزها تمريناتش را در تيم ملي دنبال ميكند، معتقد اســت كه بازيكنان جواني وارد اردو شدهاند و براي هماهنگي آنها نياز به زمان است.

اين بازيكن بسكتبال با بيان اينكه شرايط تيم ملي خوب است، حرفهايش را آغاز ميكنــد: «تيم جواني وارد اردو شــده و بازيكنان نياز به زمان دارند تا كنــار يكديگر قرار گيرنــد و هماهنگ باشــند. به هر حال تيم بايد خودش را براي مسابقه با چين آماده كند و زمان زيــادي هم در اختيار ندارد اما با تالش كادرفني و بازيكنان تمرينها ادامه دارد و انشــاءا... كه با شرايط مناسبي راهي چين شويم.»

گارد راس تيم ملي از انگيزه باالي بازيكنان ميگويد: «همــه ما با انگيزه زيــادي تمرين ميكنيــم و قطعا رفته رفته بهتر ميشــويم. تمام اين تابستان فرصتي اســت كه بازيكنــان با حضور در اردو هماهنگ شــوند و خودشان را نشــان دهند و در نهايــت بهترين تيم براي كاپآسيا كه مسابقات مهمي است انتخاب شــود. به نظرم اين اردو و بازي با چين بهترين فرصت براي جوانترها است تا خودشان را نشان دهند.»

بازيكن تيم بســكتبال نفت آبادان درباره فصلي كه در ليگ برتر پشتسر گذاشــت و براي دو تيم بازي كرد نيز ميگويــد: «من در فصلي كه گذشــت بــراي دو تيم بازي كردم كه شــرايط هر كدام باهم تفاوت داشــت. در نيروي زمينــي اين مســاله كــه بچهها بدون دريافتي بــا انگيزه باال تالش ميكردند و بدون بازيكن خارجي بسكتبال خوبي ارائه ميدادنــد، برايم فوقالعاده جذاب بود. ميديــدم اين تيم جــوان تالش ميكند بازی خوب و شايســتهای انجام دهد و نتيجه بگيــرد. عملكرد اين تيم براي ديگر تيمها نيز درس بود. ســپس وارد نفت آبادان شدم كه تيمي پرمهره و با اهدافي متفــاوت بود. تجربه خيلي خوبــی بود كــه خارج از تهــران بازي كردم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.