درياچه آزادي ميزبان دختران قايقران

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

درياچــه آزادي از امــروز ميزبان دختــران قايقــران اســت كــه وارد ســومين مرحله اردوي آمادهســازي خود ميشوند. ســومين مرحله اردوي تداركاتــي تيم ملي آبهاي آرام بانوان با حضــور 12 قايقران در بخش كاياک و كانو از امروز آغاز ميشــود و تا ششم تير ادامه دارد.

اين مليپوشــان كه بــه تازگي از كاپ دو جهانــي بازگشــتهاند زير نظر سونيا نوريزاد تمرينهايشان را ادامه ميدهند. فاطمه مجللــي نيز بهعنوان مربــي در تيــم ملي حضــور دارد. در بخش كاياک نگار علي محمدي و مونا ابراهيمــي از تهران، هديــه كاظمي از هرمزگان، گلناز غضنفريان از مازندران، آرزو حكيمــي از همــدان و ماندانــا ميرزاده از كرمانشــاه و در بخش كانو كانادايي آتنا رئوفي و زيبا سماک حرفه از گيالن، معصومه داناپور از آذربايجان شرقي، هيوا افضلي از كرمانشاه و مريم شورگشــتي از تهران به اين مرحله از اردو دعوت شــدهاند. مليپوشان ايران خود را براي رقابتهاي قهرماني آســيا و مهمتر از آن، براي بازيهاي آسيايي 2018 آماده ميكنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.