شهسواري سقوط كرد؛ برادران عالميان، صعود

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

نوشــاد و نيما عالميان در رده بندي جديد فدراســيون جهاني پينگپنگ به ترتيب با 7 و 23 پله صعود توانســتند در ردههــاي ۹۶ و 105 جهــان قرار گيرند. پس از پايان مسابقات پينگپنگ قهرماني جهــان، رده بندي جديد بازيكنان در ماه ژوئن اعالم شد. بر اســاس اين فهرست، نوشاد عالميان توانست با هفت پله صعود در رده ۹۶ جهان بايستد.

نيمــا عالميان، افشــين نــوروزي و امين احمديان ديگر بازيكناني هســتند كه توانســتند در ايــن رده بندي صعود داشته باشــند. به اين ترتيب كه افشين يــك پله صعود كــرد و در رده 227 قرار گرفت. اميــن احمديان نيــز كه بازيكن نوجوان تيــم ملي به حســاب ميآيد و توانســته طي چند ماه گذشــته عملكرد خوبي داشــته باشــد، از رده ۶34 به رده 428 رسيد. او حاال فرصت زيادي دارد كه بتواند به ردههاي بهتر دست پيدا كند. اما در بخش بانوان، نمايندگان ايران سقوط داشــتند. ندا شهســواري كه در فهرست قبلــي در رده ۶52 قرار داشــت، بعد از رقابتهاي قهرماني جهان، ســقوط قابل توجهي داشت به طوري كه در رده 281 قرار گرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.