دو مدال برنز حاصل كار نمايندگان ايران

مسابقات بينالمللي قایقراني چين

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

تيم دراگون بت بانوان باشگاه سكان به نمايندگي از ايران در رقابتهاي بينالمللي چين موفق به كســب مدال برنز شــد. اين تيم بــا تركيب الهه رســتمی، فاطمه رشــيد زاده، راضيه مالكی، آمينه قحطانــی، درنا ماهينی، ثريا آبيار، آزاده كارپور، زينب حســابی، فاطمه كــرد چگينی، الهه هديه لو، سحر نظام علی، مرضيه مواليی، فارن صائمی فرد، معصومه فوالدی، شقايق رشــيد زاده، زينب شجاعی زاده، زهرا علی پور، بهاره عبداللهی، تينا عسكری فرد، پريا عسكری، فاطمه مهدی پور، منيره آشوری، مينا صفحانی، الهام بيات، سوگول شريف، نرگس اميری، درنا كريمــی، نگين نوروزيان و حوريه حســينی در مســابقات قايقرانی دراگون بــوت در چين به مصاف حريفانی از كانــادا، آلمان، هنگ كنگ، روســيه، نيوزيلند، مالزی، سوييس، سنگاپور و چين رفت و با كســب دو مــدال برنز به كارش پايان داد. اين تيم در مســافت 800 متر پس از تيم های هميلتون نيوزيلند و يوئه يانگ چين، موفق به كســب مدال برنز شــد. اين رقابتها همچنين در ماده 5000 متر برگزار شــد كه نماينده باشــگاهی ايران دوباره در رتبه ســوم قرار گرفت تا حاصل كار اين تيم در رقابتهاي بينالمللي چين 2 مدال برنز باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.