قسمت اين بود كه با تيمي جوان لهستان را له كنيم!

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

دريافت كننده تيــم ملي واليبال ايران ميگويــد:« بعــد از ضربهاي كــه از فائزي خوردم يك لحظه دنيا به چشمم سياه شد.»

مجتبي ميرزاجانپــور درمورد پيروزي تيــم ملــي واليبال ايــران برابر لهســتان ميگويد: «پيشبيني ميكرديم كار سختي داشته باشــيم، چون تاثيرگذارترين بازيكن و كاپيتان خود ســعيد معروف را در اختيار نداشــتيم. خوشــحالم كه فرهاد سالافزون كاري كرد كه جاي خالي معروف احســاس نشود. دم ســالافزون و ديگر بازيكنان گرم كه از جان و دل مايه گذاشتند.»

او ادامــه ميدهد: «ما در آخرين ديدار تداركاتي مقابل لهستان با نتيجه 3 بر صفر باختيم كه البته شكســت بدي هم بود. آنها با تمام توان خود و مقابل چشــم هواداران خودي با اختــالف ما را شكســت دادند و همين موضوع انگيزه ما را براي ديدار رسمي در ليگ جهاني بيشتر كرد. قسمت بود كه با تركيبي جوان غرور لهستانيها را له كنيم.»

دريافت كننــده تيم ملي واليبال ايران درخصوص لحظــه مصدوميتش نيز توضيح ميدهــد: «لحظــهاي كه مشــت فائزي به صورتم خورد يك لحظه همه جا ســياه شد و نتوانســتم جايي را ببينم. در همان موقع بــه زمين افتــادم و از شــدت درد چند بار دســتم را به زمين كوبيــدم. پس از آن هم از زمين خارج شدم تا معنوينژاد جايگزينم شــود؛ خودم هم به همراه خوشخبر راهي بيمارستان شدم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.