تکليف ژيمناستيك، تيراندازی و اسکيت روشن ميشود

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

مجامع انتخاباتي فدراســيونهاي اســكيت، ژيمناســتيك و تيراندازي تيرماه ســال جاري برگزار ميشــود. بنا بر اعالم محمدرضا داورزني، معاون توســعه ورزش قهرماني و حرفهاي وزارت ورزش و جوانان، مجامع انتخاباتي فدراسيونهاي اسكيت، ژيمناستيك و تيراندازي تيرماه برگزار ميشود. بر اساس نامههاي جداگانه محمدرضا داورزني معاون توســعه ورزش قهرماني و حرفهاي به سرپرســتان فدراســيونهاي اسكيت، ژيمناســتيك و تيراندازي قرار اســت مجمع انتخاباتي فدراسيون اسكيت، ساعت 10 صبح روز يكشنبه 11( تيرماه) در محل آكادمي ملي المپيك برگزار شود. تكليف دوره چهارســاله آينده فدراسيون ژيمناستيك كه مدتهاست در بالتكليفي به ســر ميبرد، نيز 14 تيرماه روشــن ميشود؛ فدراســيوني كه از خردادماه سال قبل، انتظار اين مجمع انتخاباتي را ميكشــد. عالوه بر اين دو رشــته، قراراست تيراندازي نيز ســر و ســامان پيدا كند. اين رشته كه خيلي زودتر از موعد و پيش از پايان دوره چهارساله مهدي هاشــمي، بالتكليف شد، قرار است 20 تيرماه رييس جديد خود را بشناســد. البته اگر شكايت مهدي هاشمي به جايي نرســد. رييس سابق فدراسيون تيرانــدازي گفته بود كه پيگير شــكايتش در مراجع قضايي اســت و بركنارياش را دنبال ميكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.