هفته اول تير، انتخابي تيم ملي جت اسکي

تالش براي حضور در بازيهاي آسيایي

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

مرحله دوم مســابقات انتخابي تيم ملي جت اسكي هفته اول تيرماه به ميزباني استان هرمزگان برگزار ميشــود. مرحله دوم مسابقات انتخابي تيم ملي جت اسكي در بخش اساللوم طي روزهاي 5 و ۶ تير در دو بخش مردان و بانوان در بندرعباس و در ساحل منطقه «كوهستگ» برگزار ميشود. مرحله نخست رقابتهاي انتخابي تيم ملي جت اسكي با حضور 35 ورزشكار در چالوس برگزار شد و با برگزاري مرحله دوم نفرات برتر از ســوي كميته فني انتخاب ميشوند و در پي آن، اولين اردوي تيم ملي براي شركت در بازيهاي آسيايي آغاز ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.