حسن يزدانی كشتی نمیگيرد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

تيمهــاي منتخب كشــتي آزاد و فرنگــي بزرگســاالن در رقابتهای بينالمللي جايزه بزرگ گرجســتان حضور مييابنــد. رقابتهاي بينالمللي كشــتي آزاد و فرنگي جام باالوادزه و كارتوزيــا روزهاي 20 و 21 تيرماه در شهر تفليس گرجستان برگزار ميشود.

تركيــب تيمهاي منتخب كشــتي آزاد و فرنگــي بزرگســاالن كه روز پنج شــنبه براي حضور در اين مسابقات راهي كشور گرجستان ميشوند، از سوي كادرفني تيم ملي اعالم شده است. در كشتي فرنگي و در وزن 59 كيلوگرم مصيــب اكبــري، در وزن 75 كيلوگــرم پيام بويــري، در وزن 80 كيلوگرم مهدي ابراهيمي، در وزن 85 كيلوگرم سامان عزيزي، در وزن 98 كيلوگرم اميرحسين حســيني و در وزن 130 كيلوگرم امير قاســمي منجزي در تركيب تيم ملــي حضور دارند. در كشــتي آزاد هم كه نســبت به تركيــب قبلي دچار تغييراتي شده است در وزن 70 كيلوگرم جمال عبادي، در وزن 74 كيلوگرم اميد حســن تبار، در وزن 86 كيلوگرم محمدجــواد ابراهيمي، در وزن 97 كيلوگــرم مجتبي گليــج و در وزن 125 كيلوگرم اميررضا اميري از ســوي محمد طاليي انتخاب شــدهاند. پيش از اين حسن يزداني به اردوي تيم ملي براي اين مســابقات دعوت شــده بود اما نام او در بيــن نفرات اعزامي ديده نميشود و در وزن 86 كيلوگرم فقط محمد جواد ابراهيمي حضور دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.