روشهاي قرعهكشي را تغيير بدهيد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

رســول خادم، طي نامــهاي به رييس اتحاديه جهاني كشــتي خواستار بررسي و اصالح سيســتم قرعهكشي مســابقات اين رشته شد. رســول خادم، رييس فدراسيون كشــتي كشــورمان و عضو هيات رييســه اتحاديه جهاني طي نامهاي به نناد اللوويچ رييس اين اتحاديه خواستار بررسي و اصالح سيستم قرعهكشي مســابقات شد. در نامه ارسالي خادم آمده است: «در بررسي صورت گرفته در زمان وزنكشي اوزان مختلف در رقابتهاي كشــتي بازيهاي كشــورهاي اســالمي در آذربايجان (به عنوان نماينده اتحاديه جهاني)، دســتگاههاي قرعهكشي كــه بايد با لمس انگشــت كشــتيگير، با نشــان دادن يك عدد، قرعه هر كشتيگير را تعيين كند، بعضا پس از لمس انگشــت كشتيگير به جاي نشــان دادن عدد، قفل ميشود و كشــتيگير مجبور است مجدد دكمه دستگاه قرعهكشي را لمس كند.»

خــادم در ادامه ايــن نامه با اشــاره بــه اينكــه ايــن موضــوع از دغدغههاي كشــتيگيران و مربيان محسوب ميشود و آنها اين برداشــت را دارنــد كه قفل كردن سيستم قرعهكشــي، پس از لمس دستگاه توسط بعضي از كشتيگيران، يك سيستم از پيش برنامهريزي شده است كه منجر به تغييــر قرعه و هدايت آن بــه عدد ديگري ميشود، آورده اســت: «اين اتفاق در واقع سرنوشت يك كشتيگير و مسير مسابقات او را ميتوانــد تغيير دهــد كه اين موضوع حساسيت زيادي بين كشتيگيران و مربيان ايجاد كرده اســت. امكان دارد كه برداشت كشــتيگيران و مربيــان از نظــر اتحاديه، يك سوء تفاهم باشــد اما بايد بپذيريم كه دغدغههاي مربيان و كشــتيگيران كه در رقابتي ســنگين و حســاس با يكديگر قرار دارند، ممكن است متفاوت از نگاه مجموعه مديريتي اتحاديه جهاني كشــتي باشد كه بايد با رفع اين اشــكال هرگونه شــائبه و برداشــتي را برطرف كرد.» خادم در پايان از ســاير اعضاي هيات رييســه خواست تا در مســابقاتي كه بهعنوان نماينده اتحاديه جهانــي در مســابقات بينالمللــي حاضر ميشــوند ايــن موضــوع را در رقابتهاي مرتبط با خود به دقت بررسي كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.