اسامي وزنهبرداران اعزامي به رقابتهای جهانی توكیو مشخص شد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

رقابتهــاي وزنهبــرداري جوانان جهان درســال 2017 قرار اســت از52 خرداد درتوكيوي ژاپن برگزارشــود. برهمين اســاس محمدحســين برخواه ســرمربي تيمهاي ملي پايه كشــورمان دو مليپوش را از تركيب تيم ملي جوانان خط زد و اسامي 8 وزنهبردار را براي حضور در اين مســابقات مشــخص كرد. حسين سلطاني و مصطفــي زارعي (دســته 69 كيلوگرم)، عباس زندي (دســته 77 كيلوگــرم)، رامين ولي پور (دســته 85 كيلوگــرم)، رضابيرالوند و رحمان اورامه (دســته 94 كيلوگرم) و علي داودي و قاســم علي محمدپور (دســته +105 كيلوگرم) 8 وزنهبردار اعزامي به مسابقات جهاني جوانان در ژاپن خواهند بود. جدول زمانبندي مســابقات، اســامي وزنهبرداران و ركورد ورودي اوليه وزنهبرداران كشورمان به شرح زير است: يكشنبه 28 خرداد، ر قابت گروه A دسته 69 كيلوگرم (ساعت 13:30 به وقت تهران): حســين ســلطاني (ركــورد ورودي 305 كيلوگرم)/ مصطفي زارعي (ركورد ورودي 300 كيلوگرم) دوشــنبه 29 خرداد، رقابت گروه A دســته 77 كيلوگرم (ساعت 13:30 به وقت تهران): عباس زندي (ركورود ورودي 325 كيلوگرم) سهشــنبه 30 خرداد، رقابت گروه A دســته 85 كيلوگرم (ساعت 13:30 بــه وقت تهــران): رامين ولــي پور(ركــورد ورودي 330 كيلوگرم) چهارشــنبه 31 خرداد، رقابت گروه A دسته 94 كيلوگرم (ساعت 13:30 به وقت تهران): رضا بيرالوند (ركورد ورودي 370 كيلوگرم)/ رحمان اورامه (ركورد ورودي 350 كيلوگرم) جمعه 2 تير، رقابت گروه A دســته +105 كيلوگرم (ساعت 9:30 صبح به وقــت تهران): علي داودي (ركورد ورودي 400 كيلوگرم)/ قاسم علي محمدپور (ركورد ورودي 360 كيلوگرم)

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.