انصراف بولتوكايف از حضور در انتخابي تيم ملي كشتي آزاد روسيه

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

در وزن 86 كيلوگرم حســن يزدانــي در رده دوم قرار گرفته و عليرضا كريمي هم هفتم اســت. در وزن 97 كيلوگرم بهترين جايگاه براي ايران رده نهمي است كه به حسين شهبازي رسيده است. در همين وزن امير محمدي در رده شانزدهم قرار گرفته و در وزن 125 كيلوگرم كميل قاسمي سوم است و يدا... محبي در رده يازدهم است.

دارنده مدال برنز جهان از حضور در رقابتهاي انتخابي تيم ملي كشتي آزاد روسيه صرفنظر كرد.

آنــزور بولتوكايف، دارنده مدال برنز 2013 جهان و قهرمان 2016 اروپا كه نماينده وزن 97 كيلوگرم روســيه در رقابتهاي المپيك 2016 ريو بود اما در مبارزه نخســت مقابل والري آندريتســف اوكرايني شكست خورد و از دور رقابتها كنار رفت، اين بار قصد ندارد در رقابتهاي قهرماني كشتي آزاد روسيه كه حكم انتخابي تيم ملي را دارد، شركت كند.

بــه نظر ميرســد مهمترين دليل حضــور نيافتن اين كشــتيگير در رقابتهاي انتخابي تيم ملي روســيه، كوچ عبدالرشــيد سعدا... يف، قهرمان وزن 86 كيلوگــرم المپيك ريو ملقب به «تانك روس» به وزن 97 كيلوگرم اســت. البته بولتوكايف اعالم كرده از مسابقات قهرماني اروپا مصدوم است و مصدوميت او در اين مدت برطرف نشده است.

رقابتهاي جایزه بزرگ گرجستان

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.