امير مهديزاده ۵۲ خردادماه راهي آلمان ميشود

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

عضو تيم ملي كاراته كشــورمان به دعوت فدراسيون كاراته آلمان براي برگزاري يك دوره كالس فني و حضور در تيم ستارگان جهان 25 خردادماه راهي اين كشور ميشود. امير مهدي زاده قهرمان جهان در سالهاي 2012 و 2016 در تركيب تيم ستارگان جهان به مصاف تيم ملي آلمان ميرود.

در تيم ســتارگان جهــان كاراتهكاهايــي چون «ريتــارو آراگا» ژاپني و «عبدالرحمــان» مصري نيز حضور دارند. همچنيــن مهدي زاده بهعنوان مدرس همايش فني با موضوع تاكتيك و تكنيك در كاراته عازم اين كشــور خواهد شد. فدراسيون جهاني تمام هزينههاي مهدي زاده براي حضور در اين مسابقه را تقبل كرده است. مهدي زاده كه آماده حضور در مسابقات قهرماني آسيا ميشود، 29 خرداد ماه به تهران بازخواهد گشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.