پيشنهاد 135 ميليون يورويي رئال براي امباپه

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

طبق گزارش راديو مونتكارلو، باشــگاه رئــال مادريد قصــد دارد ســومين پيشنهاد خود را به موناكو براي خريــد كايليــان امباپه ارائه كند، پيشــنهادي كه به موجب آن اين بازيكن 18 ســاله فصل آينده ميتوانــد بــه دوران بازيگرياش در ايــن تيــم ادامه دهــد. طبق گزارش اين شــبكه راديويي، رئال مادريد براي تقويــت تركيب خود در تابســتان امســال ميخواهــد پيشنهادي در حدود 135 ميليون يورو به موناكو بدهــد كه اگر نظر اين باشگاه را جلب كند و منجر به عقد قرارداد شود، ركورد گرانترين خريد بازيكن در تاريــخ فوتبال را خواهد شكســت، ركــوردي كه در حال حاضر به نام پــل پوگبا براي انتقــال 105 ميليــون يورويياش از يوونتــوس به منچســتريونايتد در تابستان ســال گذشته به ثبت رسيده است.

ســومين تالش رئــال مادريد براي جــذب امباپــه از موناكو در شرايطي است كه اين باشگاه پيش از اين دو پيشنهاد ديگر اولي 100 ميليون يورو و دومي 115 ميليون يورو به سفيدپوشــان مادريد ارائه كرد. اين پيشــنهاد اما بــه امباپه اجازه خواهد داد كه يك فصل ديگر به دوران بازيگرياش در ورزشــگاه لوئــي دوم ادامه دهد چرا كه او در فصل آينده جزو مهرههاي تركيب اصلــي رئال نخواهد بــود و به اين ترتيب احتمال دعوت شــدنش به اردوي تيم ملي فرانسه براي حضور در جــام جهانــي 2018 كمرنگ خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.