كاپلو: رونالدو سختترين و بهترين بازيكن من بود

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

فابيو كاپلو رونالدوي برزيلي را سختترين بازيكن براي مربيگري دانست و در عين حال گفت او بهترين بازيكني اســت كه مربياش بوده. اين دو نفر در رئال مادريد با هم كار ميكردند اما مربي ايتاليايي از ناآماده بودن مهاجم افسانهاي به ستوه آمده بود. كاپلو در كنفرانس «فوتبال ليدر» با خنده گفت: «همه فكر ميكنند مربيگري آنتونيو كاســانو از همه سختتر است. آنتونيو جوان بود، در زمين عالي و بيرون آن ديوانه بود. بايد احســاس ترس ميكرد اما ديگران ميخواستند به او حس آرامش بدهند.

سختترين بازيكن براي مربيگري بهترين كسي بود كه مربياش بودم: رونالــدو، پديده. ميگويم چرا. من مربي رئال بــودم، از يك مصدوميت رها شــده بود و در ماه نوامبر به تيم برگشت تا دوباره شروع كند. 96 كيلو بود. از او پرسيدم وقتي جام جهاني را بردي چند كيلو بودي، گفت 84 كيلو و از او خواســتم حداقل 88 كيلو باشد. خجالت آور بود، نميخواست كوچكترين زحمتي بكشــد و بهترين وزني كه توانست خودش را به آن برساند، 94 كيلو بود. سه بازي در كنار رود فان نيستلروي بازي كرد و ما هر سه را باختيم.»

روبرت لواندوفســکي در راي گیري از بازيکنــان بوندس لیگا بهعنــوان برترين بازيکــن فصل اين رقابتها (بــدون در نظر گرفتن دروازهبان ها) انتخاب شــد. در راي گیري كیکر از 248 بازيکن، مهاجم بايرن با 25 درصد آرا اول شــد و باالتر از نابي كیتا، هافبك اليپزيگ ايستاد. اوبامیانگ از دورتموند سوم شد. مانوئل نوير براي پنجمین ســال پیاپي بهترين دروازهبان شد و جولین ناگلســمان 29 ســاله از هوفنهايم، بهترين مربي شد.

ديلي میل- گفته ميشــود به بازيکنان رئال مادريد به دلیل قهرماني در اللیگا و لیگ قهرمانــان، هر نفر 2 میلیون پوند پاداش داده ميشود كه بیشــترين پاداش قهرماني در تاريخ فوتبال اســت. در مادريد، فلورنتینو پرس كه ريیس باشگاه اســت، میزان پاداش را تعیین ميكند اما مثال در لیگ برتر، میزان پاداشها در قــرارداد بازيکنان گنجانده ميشــود.

ديلي میل- بلژيك با 2 گل باتشوايي و فاليني 2 بر يك چك را در ديداري دوستانه شکست داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.